DenizBank A.Ş müşterilerinden, ilgili mevzuat çerçevesinde zorunlu olarak almasıgereken bilgiler yanında yalnızca, vermeyi hedeflediği en iyi hizmet ve ürünü sağlamakamacı ile gerekli olduğu düşündüğü bilgileri toplamaktadır.

Toplanan müşteri bilgilerinin gizliliği, güvenliği ve müşteri istekleri doğrultusundakullanılması DenizBank olarak bizim temel yaklaşımımızdır.

Müşteri bilgileri DenizBank içerisinde sağlanan güvenlik şartları içerisinde gizlidir ve DenizBank çalışanlarının ve görevlilerinin söz konusu müşteri bilgilerine erişimleri DenizBank Güvenlik Politikaları çerçevesinde düzenlenmiş olup; müşteri bilgileri mevzuatta belirtilen zorunluluk durumları haricinde hiç bir kişi ve kurum ile paylaşılamaz.

Dışarıdan alınan hizmetlerde, hizmet alınan kuruluşlarla imzalanan sözleşmelerde mutlaka müşteri bilgilerinin gizliliğine ait madde bulunmakta ve hizmet alınan kuruluşlar ve çalışanlarının DenizBank Güvenlik Politikaları çerçevesinde tesbit edilen gizlilik ve sır saklama kurallarına uymaları istenmektedir.

Müşteri Bilgileri sadece müşteri talepleri doğrultusunda diğer kurumlarla paylaşılabilir. Bankamız tarafından bilgilendirme yapılması istenmediği durumda 0850 222 0 800 Açıkdeniz Telefon Bankacılığı'na bu talebin iletilmesi yeterli olacaktır.

Müşteri, DenizBank internet ortamlarındaki bilgilerine erişmek için kendisini doğru biçimde sistemlerimize tanıtmak zorundadır. Buradaki sorumluluk tamamen müşteriye aittir.

DenizBank, ilgili mevzuat çerçevesinde müşteri bilgilerinin gizliliğini temin etmekkaydıyla, güveninize saygı duyduğu belirtir.

DenizBank Güvenlik Grubu

DenizBank A.Ş. (“Banka”) olarak, siz değerli müşterilerimizin güvenliğini göz önünde bulundurarak, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla, kişisel verilerle ilgili düzenlenen "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" hususunda sizi bilgilendirmek istiyoruz.

Amacımız; sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

Bankamıza iletmiş olduğunuz veya Bankamızın usül ve işlemleri çerçevesinde edinmiş olduğu her türlü kişisel veri ile biyometrik veri, sağlık verisi dahil her türlü özel nitelikli veriniz bakımından (“Veri”), 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) gereğince, Bankamız DenizBank A.Ş. Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgileri kanunda açıklandığı çerçevede; elde edebilecek, kaydedebilecek, depolayabilecek, muhafaza edebilecek, hizmetlerini devam ettirebilmek amacıyla güncelleyebilecek, değiştirebilecek, yeniden düzenleyebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, aktarabilecek, paylaşabilecek, sınıflandırabilecek, anonim hale getirebilecek ve kanunda sayılan diğer şekillerde işleyebilecektir.

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında, bankacılık, sigortacılık ve finans ürünleri ile ilgili hizmetlerinin verilebilmesi, ve acenta sıfatıyla sunulabilecekler de dahil olmak üzere bunlara dair işlemlerin yerine getirilmesi, yürütülmesi ve geliştirilebilmesi, bu hizmetlere ve ürünlere yönelik tanıtım, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinin yapılması, akdettiğiniz ve/veya akdettiğimiz sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi; istihbarat, bilgi araştırmaları ve kredibilite değerlemelerinin yapılması, planlama, istatistik, müşteri memnuniyeti çalışmaları, güvenliğin sağlanması, karaparanın aklamasının önlenmesi mevzuatına ve yurtiçi ve uluslararası mevzuata uyum; BDDK, TCMB, SPK, MASAK, TBB, GİB, Hazine Müsteşarlığı ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması, tarafınıza daha iyi ve güvenilir hizmet verilebilmesi, tarafınıza uygun hizmetler ve ürünler geliştirilmesi ve bunun kesintisiz olarak sürdürebilmesi amacıyla kişisel verileriniz işlenmektedir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi: Kişisel verileriniz, Bankamızın Genel Müdürlük birimleri, şubeleri, ATM’leri, kioskları, internet şubesi, çağrı merkezi, kamu kurum ve kuruluşları ile Banka’nın faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı taraflar, anlaşmalı kuruluşlar ve destek hizmeti kuruluşları vasıtasıyla ve benzeri diğer kanalları aracılığı ile, otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilmektedir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi/kuruluşlar: Kişisel Verileriniz; Bankamızın iştirakleri ve bunların alt kuruluşlarına; çalışanları, şirket görevlileri, hukuk, mali ve vergi danışmanları, denetçileri, Banka'nın faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı, işbirliği yaptığı danışman, kuruluş, taraflar ve KKB ve FINDEKS dahil destek hizmeti kuruluşları ve anlaşmalı kuruluşlara, Europay INT.SA, Moneygram, Mastercard INT.INC, Visa INT, JCB INT, Maestro, Electron, dahil uluslararası ya da yurtiçinde kurulu kartlı ödeme sistemleri kurum ve kuruluşları, BDDK, SPK, TCMB, MASAK, TBB, KOSGEB, GİB, Hazine Müsteşarlığı, SGK, gibi otoriteler, bakanlıklar, yargı mercileri gibi yetkili kamu kurum ve kuruluşlara, gerekli olması halinde muhabir banka ve yurtiçi/yurtdışı finansal kuruluşlar ve yurtiçi/yurtdışı üye işyerleri; Bankacılık Kanunu madde 73/4 dahil diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi, kurum ve kuruluşlar ile açık rızanızın bulunduğu diğer üçüncü kişilere; aktarılabilecektir.

Kanun’un 11. Maddesi Çerçevesinde Haklarınız; Bankamıza başvurarak; kişisel verilerinizin a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme, e) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve ğ) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Haklarınızın, düzenlemenin yürürlük tarihi olan 07.10.2016 tarihinden itibaren kullanılması mümkün olup, taleplerinizin yerine getirilmesini teminen Bankamızca yapılacak masrafları, KVKK’nın “Veri sorumlusuna başvuru” başlıklı 13. maddesinde belirtilen tarifeye göre tarafınızdan talep etme hakkımız saklıdır.

Rıza Gerektirmeyen Haller, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Maddesinin 2. fıkrası uyarınca, kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusu sıfatıyla Denizbank A.Ş.’nin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu olan Banka’nın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, Bankacılık Kanunu madde 73/4 hükümlerinde yer alan istisna hallerinde Banka’nın açık rıza almaksızın kişisel verileri işleyebilme hakkı mevcuttur, ve

Yayımlanan veya kamuya açıklanan ya da kanunlarda yer alan açıklık ilkesi uyarınca resmi sicillerde veya bilançolar ile faaliyet raporlarında yer alan veya kanunlardaki hükümler gereği kamunun aydınlatılması bakımından açıklamakla yükümlü olunan Veriler ile Banka tarafından tabi olduğu mevzuattan kaynaklanan kanuni yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için ve/veya yasal zorunluluklar nedeniyle ve/veya kanunlarda sırları talep edebilecek kişilere Verilerin aktarılması yükümlülüğünün yerine getirilmesi için yapılacak Veri açıklama, kullanım ve aktarımlarının Banka’nın sır saklama yükümlülüğüne tabi olmadığını ve bu Veriler için ayrıca bir muvafakatname alınmasına gerek kalmaksızın Banka’nın söz konusu Verileri ilgili kişilere açıklamaya, vermeye, işlemeye ve aktarmaya yetkilidir.

Kanundan Kaynaklanan Saklama Yükümlülüğümüz; 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 42. maddesi gereği ve Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Madde 17 hükmü uyarınca tarafınıza ait bilgi ve belgelerinizin bankamızca on yıl süre ile saklanması yasal zorunluluktur. Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etmeniz halinde, söz konusu 10 yıllık sürenin sonunda bu talebiniz yerine getirilebilecektir. Anılan sürelerin geçmesi halinde dahi; bankacılık hizmetlerinin iyileştirilebilmesi ve daha güvenli hale getirilmesi amacıyla verileriniz risk analizi dahil diğer bankacılık analizleri ve değerlendirmelerinin yapılabilmesi için bankamızın meşru menfaatleri doğrultusunda anonim hale getirilebilecektir. Yukarıda anılan kapsamda olmayan kişisel verileriniz talebiniz üzerine silinecektir.

Afili Kampanyalar

Afili Bonus kartınızla, güvenlik ve alarm sistemlerinde sektörün öncülerinden Safe Point’ten alacağınız tüm hizmetlerde %30 indirim ayrıcalığı sizleri bekliyor.

Üstelik tüm paketler ilk 2 ay ücretsiz!

İndirimden yararlanmak için ödemenizi Afili Bonus kartınızla yapmanız yeterli.

Hizmetten faydalanmak için Safe Point Afili iletişim Hattı’nı (0850 200 80 55 ) arayabilirsiniz.

Afili Bonus Visa Platinum kartınızla Sabiha Gökçen Havalimanı ISG Lounge’da ayrıcalıklısınız!

Afili Bonus Visa Platinum kartınızla Sabiha Gökçen Havalimanı ISG Lounge'a iç hatlar terminalinde ve dış hatlarda ise 35 TL (KDV dahil), ödemeyle giriş yaparak seyahatinize daha keyifli başlayabilirsiniz.

Sabiha Gökçen ISG Lounge Kampanyası Koşulları

 • Bu kampanya, 30 Eylül 2018 tarihine kadar geçerlidir ve "LGM Havalimanı İşletmeleri Ticaret ve Turizm A.Ş." ("LGM") tarafından düzenlenmektedir.
 • Türkiye'de ihraç edilmiş tüm Visa Platinum kredi kartları, Visa Platinum banka kartları, ve Visa Ticari kredi kartları (Visa Ticari banka Kartları ve ön ödemeli kartlar dahil değildir) bu Kampanyada geçerlidir.
 • Kampanya dahilinde ISG İç Hatlar ve Dış Hatlar CIP Lounge alanlarına girişte ödenen hizmet bedelini Visa Platinum veya Visa Ticari kredi kartı ile ödeyenler hizmet bedeli üzerinden %50 oranında indirimli olarak yararlanacaktır. Güncel cari hizmet bedelleri İç Hatlar Lounge için 70 TL (KDV Dahil), Dış Hatlar Lounge için 70 TL (KDV Dahil)'dir. Bu doğrultuda mevcut fiyatlar üzerinden Visa Platinum ve Visa Ticari kredi kart sahipleri, İç Hatlar Lounge kullanımı kapsamında 35 TL (KDV Dahil), Dış Hatlar Lounge kullanımı kapsamında 35 TL ( KDV Dahil) bedel ödeyecektir.
 • Yetişkin yanında gelen 6 yaşına kadar olan çocuklardan ücret alınmayacaktır.
 • Kampanyadan ancak Visa Platinum ve Visa Ticari Kart Sahibi yararlanabilir. Visa Platinum ve Visa Ticari Kart sahibi her bir giriş için yanında maksimum 1 kişiyi (kendisi hariç) aynı indirimli koşullar dahilinde Lounge alanına sokabilir.
 • Kampanya, ISG İç Hatlar ve Dış Hatlar CIP Lounge alanları hizmet bedelinin sadece Lounge alanı girişlerinde ödenmesi durumunda geçerlidir. Kampanya, ISG mobil app ya da farklı bir kanaldan Lounge hizmeti satın alımlarında geçerli değildir.
 • Kampanya kapsamında indirimli alınan Lounge alanlarına giriş hizmetleri üçüncü kişilere her ne şekilde olursa olsun satılamaz, indirimli veya ilave ücretle ya da başka şekilde satışı teklif edilemez; satın alınan hizmet herhangi bir promosyon veya diğer ticari amaçlarla kullanılamaz. Böyle bir durumda LGM ilgili kampanyayı uygulamama hakkına sahiptir.
 • Katılımcıların kayıt için verdiği kişisel bilgiler sadece tanıtım, promosyon ve bilgilendirme amaçlı olarak kullanılacaktır. Bilgilendirilmek istemeyen katılımcılar her zaman ps@sgia.aero'a email atarak tercihlerini değiştirebilirler.
 • Bu kampanya ISG İç Hatlar ve Dış Hatlar CIP Lounge alanlarına uygulanan başka promosyon, kampanya veya indirimlerle birleştirilemez.
 • Kampanya süresince Visa Platinum ve Visa Ticari kart sahibi ayrıcalığı dilediği kadar kullanılabilir.
 • Bu kampanya ayrıcalığı paraya çevrilemez, başkasına devredilemez.
 • Hizmetin verilmesi sırasında yaşanabilecek teknik ya da lojistik sorun ve aksaklılardan VISA ve iştirakleri sorumlu değildir.
 • Kampanyayı düzenleyen kuruluş, kampanya koşullarında değişiklik yapma ve istediği zaman kampanyayı sonlandırma hakkını saklı tutar. Böyle bir durumda yeni koşullar visa.com.tr sitesinde duyurulacaktır.
 • LGM'nin Kullanıcı Koşulları ve detaylı bilgi için: www.sabihagokcen.aero adresi ziyaret edilebilir.
 • Kampanyaya katılan herkes kampanya koşullarını kabul etmiş sayılır.
 • VISA mükerrer veya kötü niyetli katılımları eleme hakkına sahiptir. VISA kampanya boyunca, kampanya katılımlarını olumsuz yönde etkileyecek şekilde mobil ve/veya bilgisayar teknolojilerini ve/veya başka unsuları kullanarak hile yaptığı tespit edilen katılımcının o güne kadar olan bütün katılım verilerini ve kazandıkları indirimleri hiçbir uyarı yapmadan iptal etme hakkını saklı tutar.
 • Sorular için: ps@sgia.aero

Afili Bonus Platinum ile PratikDepo’da %10 indirim ayrıcalığı sizleri bekliyor.

Eşyalarınızın güvenli, sağlıklı ve profesyonel olarak saklanmasını sağlayan, anahtarı sadece sizde bulunan yepyeni sigortalı depolama sistemi PratikDepo!

Üstelik Afili Bonus Platinum kart sahiplerine özel %10 İndirimli!

PratikDepo hizmeti almak için 0212 444 33 76’yı arayabilirsiniz.

*Pratik Depo hizmeti sadece İstanbul ve Ankara’da geçerlidir.

Platinum Masa uygulamasını akıllı telefonuna indiren Afili Bonus Visa Platinum kart sahiplerine özel ayrıcalıklar…

Apple App Store ve Google Play'den akıllı telefonlara ücretsiz olarak indirilebilen Platinum Masa uygulamasıyla, uygulamada yer alan restoranların bilgilerine ulaşabilir, mekânlar hakkında yazılan yorumları okuyabilir, uygulama kapsamında belirtilen restoranlarda kolayca rezervasyon yapabilir ve yine seçili restoranlarda Afili Bonus Visa kredi kartınızla mobil ödeme yapabilirsiniz.

Mobil ödeme yapılabilen, “Visa ile ayrıcalıklısınız” ibaresi bulunan mekanlarda ödemenizi Afili Bonus Visa Platinum kartınızla uygulama üzerinden yaparak, çeşitli indirimlerden, lezzetli ikramlardan ve keyifli sürprizlerden faydalanabilirsiniz.

Carluccio's, Bej kahve, Beluga, Pera Thai, Peymane gibi bir çok seçkin restoranın olduğu Platinum Masa ayrıcalıklarından yararlanmak için; Apple App Store ve Google Play üzerinden Platinum Masa mobil uygulamasını indirerek, Afili Bonus Visa Platinum kartınızı uygulama içinde oluşturacağınız profilinize tanımlamanız yeterli.

Üstelik Platinum Masa'ya Afili Bonus Visa Platinum kartınızı kaydederek, sinema bileti de kazanabilirsiniz!

Sinema bileti kampanya koşulları için tıklayınız.

www.visa.com.tr/platinum-ayricaliklari

*Kampanya detaylarına uygulama içinden ulaşabilirsiniz.
*Uygulama üzerinden ödeme yapılması istenen ve bu kapsamda sisteme bilgilerin girildiği kredi kartlarının mobil ödeme sistemine tanımlanması sırasında, güvenlik ve doğrulama amacıyla tek sefere mahsus olmak üzere 1 TL provizyon alınacaktır. Tanımlamanın gerçekleşmesi üzerine söz konusu işlem gün sonunda iptal edilerek tahsil edilen 1 TL kredi kartı veya banka kartına yansıtılmayacaktır.

Afili Bonus Visa Platinum’la yarıyıl tatilinize özel ayrıcalıklar sizleri bekliyor!

Visa Luxury Hotel Collection’da Almanya’dan İsviçre’ye, İngiltere’den Fransa’ya dünyanın önemli merkezlerindeki seçkin otellerde en iyi fiyat garantisinden oda yükseltmeye pek çok ayrıcalık Afili Bonus Visa Platinum kart sahiplerine özel…

http://www.visa.com.tr/platinum-ayricaliklari/seyahat-ayricaliklari/yariyil-tatili

Bodrum’da keyifli bir ortamda spor yapabileceğiniz Njoy Sports Club’ta üyelik ödemenizi Afili Bonus ile yapın yıllık üyeliklerde %20 indirim ve 1 ay üyelik kazanın!

www.njoy.com.tr

Kampanya Şartları:

 • Njoy Sports Club Oasis Alışveriş Merkezi'nde yıllık üyeliklerde %20 indirim hakkı  ve üyeliğe ilave + 1 ay hediye kazanır.
 • Bu kampanya sadece Oasis Alışveriş Merkezi Bodrum Şubesinde geçerlidir.
 • Kampanya yayınlandığı tarih itibari ile liste fiyatları üzerinden yıllık ve üzeri üyeliklerde indirimi kapsamaktadır. Mevcut üyeliklerde indirim gözetilemez. Kampanya başlangıç tarihi 16.06.2017
 • Başka kampanyalarla birleştirilemez. Her üyelik için 1 kere kullanım hakkınız vardır.
 • İndirim hakkınızı sevdiklerinize hediye edip onları sevindirebilir, Sağlıklı Yaşam’a adım atmasını sağlayabilirsiniz.

400'den fazla seçkin restoran ve cafe'de %30'a varan indirimler sunan GastroClub uygulamasını ücretsiz indirip hemen Afili Bonus'a özel %30'a varan indirimden yararlanmaya başlayabilirsiniz.

GastroClub, size 400'den fazla seçkin restoran ve cafe'de indirim ve ayrıcalıklar sunan Tükiye'nin en büyük yeme-içme kulübüdür. Uygulamada yer alan üye markalarda hesabı isterken ilgili mekanın sayfasında yer alan "indirimini kullan" butonuna basarak mobil üyelik kartınızı oluşturup, servis elemanına göstererek indirime anında hak kazanabilirsiniz.

Detaylı Bilgi:

 • GastroClub, size 400'den fazla seçkin restoran ve cafe'lerde indirim ve ayrıcalıklar sunan Tükiye'nin en büyük yeme-içme kulübüdür. Afili Bonus ayrıcalığı ile bu kulübe üyelik ücreti ödemeden anında üye olabilirsiniz.
 • Uygulamada yer alan üye markalarda hesabı isterken ilgili mekanın sayfasında yer alan "indirimini kullan" butonuna basarak mobil üyelik kartınızı oluşturup, servis elemanına göstererek indirime anında hak kazanabilirsiniz.
  • o Kampanyadan yararlanmak için GastroClub uygulamasını applestore/googleplay'den indirebilirsiniz.
  • o Uygulamayı indirdikten sonra ücretsiz giriş yapabilmek için promosyonlu kayıt ekranını tıklayarak açılan ekranda anlaşmalı bankalar ile üye ol ekranından giriş yapın, açılan ekrana kredi kartı numaranızın ilk 6 ve son 4 rakamını girin.
  • o Sonraki kayıt ekranında ad-soyad-cep telefon numaranız, yaşadığını il ve e-mail adresinizi girerek kendi belirleyeceğiniz şifre ile beraber uygulamaya giriş yapabilirsiniz.
 • Sadece GastroClub mobil uygulaması üzerinden üyeliklerde geçerlidir, ayrıca plastik kart gönderimi yapılmayacaktır.
 • Ücretsiz üyeliğiniz 30 Nisan 2018 tarihine kadar geçerlidir.
 • Denizbank'a özel olarak belirlenen restoranlarda geçerlidir.
 • GastroClub ve Denizbank kampanya koşullarında değişiklik yapabilir.
 • GastroClub üyeliğiniz ile birlikte %30'a varan indirim kazanabileceğiniz mekanların listesi için lütfen tıklayınız.

Hardal restoran kendine has dekorasyonu sıcak atmosferi ve üç yıl üst üste kazandığı ‘’En İyi Dünya Mutfağı’’ ödülüne sahip zengin menüsü ile Afili Bonus sahiplerini %15 indirimli ağarlıyor.

Tek yapmanız gereken hesabı Afili Bonus kartınızla ödemeniz.

Afili Bonus’la İgdaş veznelerinden ve www.igdas.istanbul sitesinden gerçekleştirilen işlemler için geçerlidir.

DİĞER BİLGİLER

 • Kampanyaya katılmadan önce yapılan Doğalgaz faturası ödemeleri kampanyaya dahil değildir.
 • Kampanyadan yararlanmak için müşterilerin ödeme yapmadan önce katılım sağlamaları gerekmektedir.
 • Kampanyaya Afili Bonuskredi kartları dahildir.Net kart ve Ptt Bonus dahil değildir.
 • Kampanya katılım SMS'lerinin DenizBank sisteminde bulunan cep telefonu numaralarından gönderilmesi gerekmektedir.
 • Taksitlendirme işlemi ödeme gerçekleştirildikten bir gün sonra gerçekleşecektir.
 • İşlemin yapıldığı tarihle ekstre kesim tarihi aynı ise taksitlendirme yapılamayacaktır.
 • Kampanyaya katılmak için "GAZ" yazarak 3280'e SMS göndermelidir.
 • Kampanyaya katılım SMS'leri KDV ve ÖİV dahil Avea aboneleri için 0,60 TL, Turkcell aboneleri için 0,65 TL, Vodafone aboneleri için 0,415 TL'dir. Geri Dönüş SMS'leri DenizBank tarafından karşılanır.
 • DenizBank'ın kampanyayı herhangi bir zamanda sonlandırma hakkı ve kampanya şartlarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. Bu durumda katılımcılar hiçbir hak iddia etmeyeceklerini kabul eder.

KATILMAK İÇİN:

İlk harcamadan önce GAZ yazın 3280’e gönderin.

KAMPANYA BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ :

16 Ekim 2017 – 31 Mayıs 2018

fastPay uygulamasını hemen telefonunuza indirip hesabınızı Afili Bonus ile ödeyin, tüm Türkiye’deki Midpoint ve Welldone Restoranlarında %10 indirim ayrıcalığından yararlanın.

fastPay uygulamasını hemen indirmek için tıklayınız.

Afili Bonus'la Markafoni.com'dan yapacağınız 150 TL ve üzeri alışverişlerinizde anında 25 TL indirimden yararlanabilirsiniz.

Kampanya Detayları:

 • Kampanya Afili Bonus için geçerlidir.
 • Denizbank kampanya koşullarını değiştirme hakkına sahiptir.
 • İndirimler sepet tutarı üzerinden uygulanacaktır.
 • Afili Bonus kartı numaranızı girildikten sonra sepet tutarında indirim otomatik olarak gözükecektir.
 • Satın alınan ürün veya hizmetle ilgili sorumluluk Markafoni'ye aittir.
 • Kampanya 28 Şubat 2018 tarihine kadar geçerlidir.

Dünya lideri Gymboree’de çocuk gelişim programlarında Afili Bonus’a özel indirim ayrıcalıkları sizi bekliyor!

Tüm ebeveynli programlarda, doğum günü partilerinde (1-7 yaş) ve yaz okullarında %15, anaokullu hazırlık sınıfında %10 indirimden yararlanabilirsiniz.

 • Afili Bonus kart sahiplerine Ebeveynli Grup derslerimizde %15 indirim,
 • Doğumgünü Organizasyonlarımızda % 15 indirim,
 • Yaz okulumuzda %15 indirim
 • Anaokulu Programlarımızda %10 indirim

Afili Bonus’la Güllük körfezi içinde toplam 500 yata güvenli bağlama yeri ve kaliteli marinacılık hizmeti sunan Port İasos ve Güllük Marina’da tekne bağlama hizmetinde vade farksız 6 taksit fırsatından yararlanabilirsiniz.

 • Üstelik 1 yıllık bağlama sözleşmelerinde ilave 4 ay süre, 2 yıllık bağlama sözleşmelerinde ilave 10 ay süre, 3 yıllık bağlama sözleşmelerinde ilave 18 ay tekne bağlama Afili Bonus’tan size hediye.
 • Taksit ayrıcalığından yararlanabilmek için ödemenin Afili Bonus ile yapılması gerekmektedir.
 • Taksit kampanyası 31.12.2018 tarihine kadar geçerlidir.
 • DenizBank taksit uygulaması kapsamında her türlü değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
 • www.egesumarina.com İletişim: 0545 320 3092

Afili Bonus ile Amerika'dan alışveriş artık çok kolay!

Geniş ürün yelpazesi sunan DenizAmerikada.com ile uygun fiyatlı kargo ücretleriyle alışveriş keyfinden yararlanabilirsiniz.

Detaylı Bilgi:

 • DenizAmerikada.com'a üye olup size özel Amerika adresinizi alarak, Amerika'daki dilediğiniz tüm sitelerden alışveriş yapabilirsiniz.
 • İstediğiniz ürünleri satın aldıktan sonra, teslimat adresi (shipping address) olarak denizamerikada.com’dan aldığınız Amerika adresinizi alışveriş esnasında adres kısmına yazarak alışverişinizi tamamlayabilirsiniz.
 • Paketlerinizi sizin adınıza Amerika adresinizden DenizAmerikada alarak isterseniz gelecek diğer paketlerinizle birleştirmek üzere bekletebilir veya Türkiye adresinize göndermektedir.
 • Paketlerinizi ekspres kargoyla, 2-3 iş günü içinde kapınıza teslim edilmektedir.
 • Alışverişinize hemen başlamak için tıklayınız.
 • DenizBank “DenizAmerikada” uygulaması kapsamında her türlü değişiklik yapma hakkını saklı tutar

Vigtor Hugo’nun unutulmaz aşk hikayesi Notre Dame’ın Kamburu’ndan uyarlanan Notre Dame de Paris müzikali, Fransızca orijinal prodüksiyonuyla 9-22 Mart 2018 tarihleri arasında Zorlu PSM’de sizlerle buluşuyor.

Afili Bonus Platinum’la Guinness Rekorlar Kitabı’na ilk yılında en çok izleyiciye ulaşan müzikal olarak giren Notre Dame de Paris biletlerini Pazar günü alarak, b,r alt kategori fiyatına üst kategoriden izleme ayrıcalığından yararlanabilirsiniz.

Ayrıca 18, 21 ve 22 Mart 2018 tarihlerinde gerçekleşecek olan performans biletlerinizi Afili Bonus Visa Platinum Kategorisi’nden alarak müzikali en iyi kategoriden izleme ayrıcalığından faydalanabilir ve Zorlu PSM Cheers’ta içecek ikramınızla etkinlik öncesi zamanınızı keyifli bir şekilde değerlendirebilirsiniz.

Kampanya Detayları:

 • Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nden gerçekleşen etkinlikler kapsamında Visa Platinum Kategori Yükseltme Kampanyası ve Visa Platinum Kategorisi Kampanyası (hep birlikte “Kampanyalar” olarak anılacaktır) Zorlu Yapı Yatırım A.Ş. Performans Sanatları Merkezi Şubesi (“Zorlu PSM”) ve Visa Europe Service Inc. (“VISA”) tarafından düzenlenmektedir.
 • “Visa Platinum Kategori Yükseltme Kampanyası” dahilinde www.zorlupsm.com ve www.biletix.com uzantılı internet siteleri ve Zorlu PSM gişeleri üzerinden, 1 Ocak 2018 ve 31 Aralık 2018 tarihleri arasında herhangi bir Pazar günü, Visa Platinum kartı ile ve aşağıda belirtilen Kampanya Koşulları kapsamında yapılan seçili etkinlik bilet alışverişlerinde (grup satış biletleri hariç), satın alınan biletlerin ödeme tutarı satın alınmak istenilen kategoriden bir alt kategoriye ait bilet fiyatları olarak yansıtılacaktır.
 • “Visa Platinum Kategorisi Kampanyası” dahilinde www.zorlupsm.com ve www.biletix.com uzantılı internet siteleri ve Zorlu PSM gişeleri üzerinden, 1 Ocak 2018 ve 31 Aralık 2018 tarihleri arasında “Visa Platinum Kategorisi” olan seçili etkinliklerde Visa Platinum kartı ile ve aşağıda belirtilen Kampanya Koşulları kapsamında yapılan bilet alışverişlerinde, satın alınan bilet en üst kategoriye ait olup, söz konusu seçili etkinlikler öncesinde bilet sahibine Zorlu PSM Cheers’da 1 adet yerli alkollü/alkolsüz meşrubat ikramı yapılacaktır.
 • Kampanyalar sadece Zorlu PSM tarafından belirlenen etkinlikler için geçerlidir.
 • Kampanyaların geçerli olduğu etkinlikler http://www.zorlupsm.com/tr/visa-platinum adresinde belirtilmiştir.
 • “Visa Platinum Kategori Yükseltme Kampanyası” için biletin 1 Ocak 2018 ve 31 Aralık 2018 tarihleri arasında herhangi bir Pazar günü ve www.zorlupsm.com ve www.biletix.com uzantılı internet siteleri ve Zorlu PSM gişeleri üzerinden alınması gerekir. Biletix gişeleri ve mobil uygulamasından alınan biletler bu kampanyaya dahil değildir.
 • Bilet ödemesinin Türkiye’deki bir banka tarafından verilmiş olan bireysel bir Visa Platinum kredi kart veya Visa Platinum banka kartı ile yapılması gerekir. Visa ticari kartlar ve Visa ön ödemeli kartlar ile satın alınan biletler Kampanyalar’a dahil değildir.

Kampanya Koşulları:

 • Zorlu PSM gişelerinden yapılan alışverişlerde, satın alma aracı olarak VISA Platinum kartının kullanılması, Kampanyalar’dan faydalanılması için yeterli olacaktır.
 • Biletix.com adresi üzerinden yapılan Zorlu PSM etkinlik alışverişlerinde, Kampanyalar’ın geçerli olduğu etkinlik satın alma sayfasında, kampanya tipi kutucuğunda VISA Kategori Yükseltme seçilerek kart numarasının istenen rakamlarının girilmesi gerekmektedir. Satın alma işlemi VISA Platinum Kartlar ile yapılmalıdır. Bilet teslimat seçeneğine göre giriş için gerekli biletler etkinlik öncesinde temin edilmelidir.
 • Visa Platinum Kategorisi bulunan seçili etkinlikler için bilet alınırken, etkinlik satın alma sayfasında, kampanya tipi kutucuğunda VISA Platinum Kategorisi seçilerek kart numarasının istenen rakamlarının girilmesi gerekmektedir. Satın alma işlemi VISA Platinum Kartlar ile yapılmalıdır. Bilet teslimat seçeneğine göre giriş için gerekli biletler etkinlik öncesinde temin edilmelidir.
 • Visa Platinum Kategorisi Kampanyası Visa Platinum Kategorisi’nin olduğu seçili etkinliklerde etkinlik başına 100 adet bilet ile sınırlıdır.
 • Bu Kampanyalar’dan herhangi birinin sağladığı haklar, başka bir kampanyanın sağladığı haklar ile birleştirilerek veya ikame edilerek kullanılamaz. Kazanılan hak devredilemez.
 • Visa Platinum Kategorisi ve Visa Kategori Yükseltme kampanyalarından kampanya şartlarının sağlanması durumunda Pazar günleri birlikte faydalanılabilir.
 • Belli kredi ve banka kartlarına, üyelik kartlarına yapılan, özel üyelik gerektiren indirimler Kampanyalar dahilinde değildir.
 • Kampanyalar, belirli dönem veya herhangi bir kriter belirlenerek yapılan kampanyalı bilet satışlarında (avantajlı dönem, indirimli dönem, öncelikli dönem vb.) ve öğrenci biletlerinde geçerli değildir.
 • Zorlu PSM ve Visa, “Visa Platinum Kategorisi Kampanyası” altında belirlenen bazı etkinlikleri sonradan meydana gelebilecek muhtelif sebeplerle bu kampanya dışında tutma hakkına sahiptir. Birden fazla kişiye etkinliğe giriş hakkı veren Loca, Masa, Stand, Bistro vb. kategorilerden alınan biletler kampanya kapsamı dışındadır. Bu kategorilerden bilet alan müşterilere kategori yükseltme yapılmayacaktır.
 • Visa Platinum kartların sistem tarafından ayırt edilebilmesi için kart bilgisinin kullanıcı tarafından girilmesi gerekmektedir. Bu nedenle online cüzdanlar veya bankaların ortak ödeme platformlarından yapılan alışverişler Visa Platinum kart kullanılsa dahi Kampanyalar’a dahil değildir. Hizmet bedeli, işlem bedeli, kurye bedeli gibi ücretler kampanyalı bilet fiyatı hesaplamasına dahil değildir.
 • Bilet fiyatları ve bilet kategorileri hakkında bilgi almak için www.zorlupsm.com ve www.biletix.com adreslerini ziyaret ediniz.
 • Zorlu PSM gişeleri ve www.zorlupsm.com üzerinden satın alınan kampanyalı biletlerde www.zorlupsm.com internet sitesinde belirtilen “Bilet Satış Politikaları” geçerlidir. Bilet iadesi; kredi kartının iptali, kaybolması veya çalınması; etkinliğin ertelenmesi veya iptali ve benzeri durumlarda www.zorlupsm.com internet sitesinde belirtilen “Kullanım Koşulları” ve “Bilet Satış Politikaları” geçerlidir.
 • www.biletix.com üzerinden satın alınan kampanyalı biletlerde www.biletix.com internet sitesinde belirtilen “Kullanım Koşulları” ve “Biletix etkinlik politikaları” geçerlidir. Bilet iadesi; kredi kartının iptali, kaybolması veya çalınması; etkinliğin ertelenmesi veya iptali ve benzeri durumlarda www.biletix.com internet sitesinde belirtilen “Kullanım Koşulları” ve “Biletix etkinlik politikaları” geçerlidir.
 • Sanal kart kullanılan etkinlik bilet alışverişlerinde, sanal kartın bağlı olduğu asıl kartın Visa Platinum olması gerekmektedir. Aksi takdirde Kampanyalar’dan faydalanılamaz.
 • Kampanyalar kapsamında alınan biletler, üçüncü kişilere her ne şekilde olursa olsun satılamaz, biletin ilave ücretle ya da başka şekilde satışı teklif edilemez; satın alınan bilet, reklam, yarışma ve çekilişler de dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere promosyon veya diğer ticari amaçlarla kullanılamaz. Biletin, üzerinde yazılı fiyattan daha yüksek bir fiyatla satılması veya satışına teşebbüs edilmesi gibi durumlarda Visa ve Zorlu PSM bileti iptal etme ve bilet bedeli dahil sağlanan faydaları geri ödeme yapmama hakkına sahiptir.
 • Visa ve Zorlu PSM, bu Kampanyalar’ı veya Kampanyalar’dan herhangi birini dilediği zaman önceden haber vermeksizin durdurma, Kampanyalar’ın günlerinde ve süresinde ve/veya Kampanyalar’ın şartlarında tek taraflı değişiklik yapma hakkına sahiptir. Koşullar ve kurallardaki değişiklikler tüm katılımcılar için bağlayıcı nitelik taşımaktadır. Bu Kampanyalar’a katılan herkes, bu Kampanyalar’ın koşullarını okuduklarını, anladıklarını ve kuralları tamamen kabul etmiş olduklarını beyan ve taahhüt ederler.
 • Zorlu PSM gişeleri, www.zorlupsm.com ve www.biletix.com üzerinden bilet satın alım hizmetinin verilmesi sırasında yaşanabilecek, teknik ya da lojistik sorun ve aksaklılardan VISA ve iştirakleri sorumlu değildir.
 • Kampanyalar’ın yürütülmesini etkileyecek derecede meydana gelebilecek her türlü donanım ve yazılım problemlerinden, bilgisayar bozukluklarından, telefon, kablo, uydu, ulaşım ağı, elektronik, kablolu ya da kablosuz Internet bağlantılarında Internet Servis Sağlayıcı kaynaklı meydana gelebilecek her türlü hata, kısıtlama, tahrif olmuş, bozulmuş veya hatalı data gönderilerinden, elektronik posta, sms gönderme hatalarından, kayıp, gecikmiş, tutulmuş e-postalardan, web sayfasına veya İnternete erişimde aksaklıklardan, Kampanyalar’ın gidişatını etkileyecek şekilde, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, gerek insan gerek insan dışı kaynaklı tahrif, bilgisayar korsanlığı, hırsızlık, virüs, böcek kaynaklı müdahalelerden dolayı ortaya çıkacak zararlardan, Kampanyalar kapsamında kullanılacak herhangi bir elektronik posta adresinin zarar görmesi, ortadan kalkması veya ulaşılamaması nedeni ile katılımcının zarar görmesi sebebiyle Zorlu PSM ve Visa hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
 • Kullanıcı koşulları ve detaylı bilgi için: www.visa.com.tr/platinum adresi ziyaret edilebilir.
 • Kampanyalar’ı düzenleyen kuruluşlar mükerrer veya kötü niyetli katılımları eleme hakkına sahiptir. Kampanyalar boyunca, kampanyalara katılımları olumsuz yönde etkileyecek şekilde mobil ve/veya bilgisayar teknolojilerini ve/veya başka unsuları kullanarak hile yaptığı tespit edilen katılımcı yahut katılımcıların o güne kadar olan bütün kampanya katılım verilerini ve kazandıkları indirimleri hiçbir uyarı yapmadan iptal etme hakkını saklı tutar.

Afili Bonus’la 28 Şubat’a kadar bonus üye işyerlerinden tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız ilk 100 TL’lik giyim, elektronik ve kozmetik alışverişine 10 TL bonus, üçüncüye 20 TL bonus, beşinciye 30 TL bonus, toplam 60 TL bonus kazanabilirsiniz.

Kampanyaya katılmak için SEVGİ yazın, 3280’e gönderin.

Kampanya Detayları:

 • Bonus üye işyerlerinden tek seferde ve farklı günlerde yapılacak ilk 100 TL’lik giyim, elektronik ve kozmetik alışverişine 10 TL bonus, üçüncüye 20 TL bonus, beşinciye 30 TL bonus, toplam 60 TL bonus verilecektir.
 • Kampanyaya Afili Bonus dahildir.
 • Ptt Bonus ve Net kart dahil değildir.
 • DenizBank Bonus Business dahil değildir.
 • Kampanyaya katılmak için ilk harcamadan önce SEVGİ yazıp 3280’e sms gönderilmesi gerekmektedir.
 • Aynı gün yapılan harcamaların sadece ilki kampanyaya dahil edilecektir.
 • Kampanya müşteri bazındadır. Bir müşteri toplamda en fazla 60 TL bonus kazanabilir.
 • Ek kartlar kampanyaya dahildir.
 • Farklı ürün kategorilerinde satış yapan sanal mağazalardan yapılacak işlemler kampanyaya dahil değildir.
 • Kampanyaya Afili Bonus sanal kartlar, internetten yapılan harcamalar, MoTo (Mail order, Telephone order), temassız işlemler dahildir.
 • Kampanyaya düzenli ödeme talimatı, otomatik ödemeler, bonus kullanımları, fatura ödemeleri ve hisse senedi işlemleri dahil değildir.
 • Kampanyaya sadece yurtiçinde yapılan harcamalar dahildir.
 • Kampanyaya peşin ve taksitli işlemler dahildir.
 • Kampanya dahilinde iade ve iptal işlemleri dikkate alınacaktır.

Kampanya başlangıç ve bitiş tarihi

02.02.2018-28.02.2018

Bonus Yükleme Tarihi

05.03.2018

Bonus Geri Alım Tarihi

15.03.2018

Güllük Körfezi içinde toplamda 500 yata güvenli bağlama yeri ve kaliteli marinacılık hizmeti sunan Port Iasos ve Güllük Marina’da tekne bağlama hizmetinde vade farksız 6 taksit fırsatından yararlanabilirsiniz.

 • Taksit ayrıcalığından yararlanabilmek için ödemenin Afili Bonus kart ile yapılması gerekmektedir.
 • Taksit kampanyası 31 Aralık 2016 tarihine kadar geçerlidir.
 • Güllük Marina Açılış Tarihi: Haziran 2016 dır.

Afili Bonus’la Crepe & Fondue’de kendinizi evinizde hissedin!

Zengin menüsüyle farklı damak zevklerine hitap eden Etiler’deki Crepe & Fondue Restaurant’ta isviçre peynir fondüsü, et fondü, raclette , röşti ve krep gibi lezzetler Afili Bonus’a özel %10 indirim ayrıcalığıyla sizleri bekliyor. Üstelik kendine has özel sosları ile değişik tatlarda makarna, steak ve salata çeşitlerini de tadabilirsiniz.

İndirimden yararlanmak için ödemenizi Afili Bonus kartınızla yapmanız yeterlidir.

İndirim Afili Bonus kart ile ödeme yapılırken pos makinasından yapılacaktır.

Rezervasyon ve Sipariş için: 0212 351 49 51

*İlgili indirim 30 Eylül 2016 tarihine kadar geçerlidir.

www.crepeandfondue.com

Afili Bonus kartınızla On Mücevherat’ın pırlanta kalitesi, güvenirliliği ve mücevhere dokunuşu ile kendinizi özel hissettiren birbirinden farklı tasarımlarını %15 indirimli alabilirsiniz.

İndirimden yararlanmak için ödemenizi Afili Bonus kartınızla yapmanız yeterlidir.

 • İndirimler On Mücevherat’ın aşağıdaki şubelerinde geçerlidir.
  • İstanbul- İstinye Park, Bağdat Caddesi, Beylikdüzü şubeleri
  • Trabzon-Trabzon Forum Avm şubesi
  • Ordu-Altınordu şubesi
 • %15 indirim sadece mücevher, pırlanta ve elmas için geçerlidir. Altın alımlarında indirim yapılmamaktadır.
 • Kampanya 31 Aralık 2016 tarihine kadar geçerlidir.

www.onmucevherat.com.tr

Gizil İnci mağazalarında inci kolye alışverişlerinizi Afili Bonus kartınız ile yaparak %15 indirimden yararlanabilirsiniz.

İndirimden faydalanmak için ödemenizi Afili Bonus kartınızla yapmanız yeterlidir.

 • Kampanya,08.02.2016 ile 31.12.2016 tarihleri arasında Gizil İnci mağazalarında gerçekleştirilen inci kolye alışverişlerinde geçerli olacaktır.
 • %15 indirim etiket fiyatı üzerinden geçerlidir.
 • Kampanya Afili Bonus kart kullanımlarında geçerlidir.
 • Kampanya altın alımlarında geçerli değildir.
 • Kampanya diğer kampanyalarla birleştirilemez.
 • Denizbank ve Gizil İnci kampanya koşullarının tamamında dilediği zaman değişiklik yapma ve/veya kampanyayı durdurma hakkına sahiptir.
 • Kampanyamız aşağıdaki mağazada geçerlidir.

MAĞAZA

Adres: Kapalı Çarşı Ağa Sk. No: 2 – 6 Fatih / İstanbul
Telefon: 0 212 522 76 27 • Telefon: 444 4 945

http://gizilinci.com/

ATU Duty Free’de 50 Euro ve üzerine 3 taksit, 100 Euro ve üzerine 6 taksit fırsatı sizi bekliyor!

İndirimden yararlanmak için ödemenizi Afili Bonus kartınızla yapmanız yeterlidir.

 • Kampanya süresince ATU Duty Free mağazalarında yapılacak 50 Euro ve üzeri alışverişlere 3 taksit, 100 Euro ve üzeri alışverişlere 6 taksit yapılacaktır.
 • Kampanya 31 Aralık 2016 tarihine kadar geçerlidir.

Afili Bonus ile tüm özel günleriniz için yat ve tekne kiralamada %15 indirim ayrıcalığı sizleri bekliyor!

 • %15 indirimden yararlanmak için ödemenizi Afili Bonus kartınızla yapmanız yeterli.
  Rezervasyon için: 0535 524 98 23
 • Bu hizmet Kaderim Yatcılık tarafından verilmektedir.

Bee Goddess mağazalarında Afili Bonus’la yapacağınız alışverişlerde %10 indirim + 3 taksit fırsatı sizi bekliyor.

 • Kampanya, 31.12.2016 tarihinde kadar Bee Goddess mağazalarında gerçekleştirilen alışverişlerde geçerli olacaktır.
 • %10 indirim etiket fiyatı üzerinden geçerlidir.
 • Kampanya, Afili Bonus kartınızla yapacağınız alışverişlerde geçerlidir.
 • Kampanya diğer kampanyalarla birleştirilemez.
 • DenizBank veya Bee Goddess kampanya koşullarının tamamında dilediği zaman değişiklik yapma ve/veya kampanyayı durdurma hakkına sahiptir
 • Kampanyamız aşağıdaki mağazalarda geçerlidir.
  • Bee Goddess Akmerkez
  • Bee Goddess Akasya
  • Bee Goddess Palmarina
  • Bee Goddess Fethiye Hillside Beach Club

Afili Bonus ile 31 Ağustos 2016 tarihine kadar 100 TL ve üzeri araç kiralama, havayolları, ulaşım, konaklama, seyahat sektörlerinde yapılan peşin işlemler faizsiz masrafsız 4 taksit!

 • Kampanya 1 Haziran–31 Ağustos 2016 tarihleri arasında yapılan 100 TL ve üzeri harcamalar için geçerlidir. Yapılan peşin harcamalar 4 taksit olarak karta yansıyacaktır.
 • Kampanyadan yararlanmak için kart sahiplerinin bankamız sistemine kayıtlı telefon numaraları ile YAZ yazıp 3280'e SMS göndermeleri gerekmektedir.
 • Sms ile katılım sağlandıktan sonra yapılan harcamalar kampanyadan yararlanabilecektir.
 • Kampanyaya yurt içi ve yurt dışında yapılacak, yukarıda belirtilen seçili sektörlerdeki harcamalar dahildir.
 • Kampanyaya online ve mail order işlemler dahildir.
 • Nakit çekim işlemleri ve puan kullanımları kampanyaya dahil değildir.
 • İşletme, Business, Tarım ve Net kartlar dahil değildir.
 • DenizBank Kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
 • Katılım SMS'i ilgili operatörün 1 SMS maliyetidir.
 • DenizBank A.Ş. MERSIS No: 0292008449600341
 • Her türlü bilgi için 02123402121

MTV ödemelerinizi DenizBank Şubeleri’nden, AçıkDeniz İnternet Bankacılığı, 0212 3402121, ATM, mobil bankacılık veya www.gib.gov.tr’den Afili Bonus kartınız ile yapın 4 taksitle ödeme fırsatını kaçırmayın.

AçıkDeniz kaydınız olmasa bile www.denizbank.com/acikdeniz 'den "Kartlı Giriş" butonuna tıkladıktan sonra, kart bilgileriniz ile AçıkDeniz'e giriş yaparak Motorlu Taşıtlar Vergisi ve Trafik Para Cezası ödemelerinizi yapabilirsiniz.

Kampanya Detayları:

 • Motorlu Taşıt Vergisi resmi son ödeme tarihi 31 Temmuz 2016 olup, Afili Bonus 4 taksit kampanyasının geçerli olduğu son tarih 07 Ağustos 2016'dır. 31 Temmuz'dan sonra ödeme yapan müşterilerimiz gecikme zammından etkilenecek ancak DenizBank 4 taksit kampanyasından faydalanabilecektir.
 • 01 Temmuz – 07 Ağustos 2016 tarihleri arasında tüm Afili Bonus kredi kartları ile Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi www.gib.gov.tr' den, 4440800, DenizBank internet şubesi, mobil bankacılık,ATM ve DenizBank şubelerinden yapılan Motorlu Taşıtlar ödemelerine 4 taksit fırsatı sunulacaktır.
 • Kampanyaya Afili Bonus sanal kartlar dahildir.
 • Ticari kartlar kampanyaya dahil değildir.
 • DenizBank A.Ş. MERSIS No: 0292008449600341
 • Her türlü bilgi için 4440800

Afili Bonus kredi kartınız üzerinden motorlu taşıtlar vergi ödemeleriniz için otomatik ödeme talimatınızı şubelerimizden , Açık Deniz internet bankacılığı ve 444 0 800 İletişim Merkezi üzerinden verebilirsiniz

Afili Bonus kredi kartıyla 11-31 Temmuz 2016 tarihleri arasında market ve akaryakıt sektörlerinde farklı günlerde yapacağınız 4 adet 100 TL ve üzeri alışverişe tam 40 TL Bonus kazanılabilirsiniz.

 • Kampanyaya katılmak için DenizBank sistemine kayıtlı telefon numaranızdan KIRK yazarak 3280'e sms göndermeniz gerekmektedir. Katılımdan sonraki harcamalarınız kampanyaya dahil edilecektir.
 • Kampanya 11-31 Temmuz 2016 tarihleri arasında, yalnızca market ve akaryakıt sektörlerinde yapılan alışverişlerde geçerlidir.
 • Gün başına yalnızca ilk işlem sayılacaktır, aynı gün birden fazla 100 TL üzeri işlem yapılırsa; yalnızca ilk işlem için bonus kazanılacaktır.
 • Kampanyaya katılım müşteri bazlıdır. Bir müşteri en fazla 40 TL Bonus kazanabilecektir.
 • Kazanılan bonuslar 11 Ağustos'da kartlara yüklenecektir, 21 Ağustos gün sonuna kadar kullanılmayan bonuslar gün sonunda geri alınacaktır.
 • Bonus kullanımları kampanyaya dahil değildir.
 • Kampanyaya business, net ve ticari kartlar dahil değildir.
 • İade ve iptal işlemleri dikkate alınacaktır.
 • Bonus posu zorunluluğu yoktur.
 • Yurtdışı, Online, Mail order ve Sanal kartla yapılan işlemler kampanyaya dahildir.
 • Katılım SMS’i ilgili operatörün 1 SMS maliyetidir.
 • Deniz Bank A.Ş. MERSIS No: 0292008449600341
 • Her türlü bilgi için 02123402121
 • 10 Haziran- 31 Ağustos döneminde Afili Bonus’la yapılacak sadece uçak bileti alımlarında geçerlidir.
 • Her müşterinin 1 aylık dönem içinde kazanabileceği indirim tutarı max 50TL ‘dir.
 • Her müşterinin kampanya süresince kazanabileceği indirim tutarı max 150 TL ile sınırlıdır.
 • İndirimler alışveriş yapılan ayı takip eden ayın 2.Cuma günü yansıtılacaktır.
 • Kampanyadan 2000 kişi faydalanabilecektir.
 • Kampanya 31 Ağustos tarihine kadar geçerlidir.
 • İade ve iptal işlemler kampanyaya dahil değildir.
 • Netcard'lar dahil değildir.
 • DenizBank A.Ş. MERSIS No: 0292008449600341
 • Her türlü bilgi için 02123402121
 • Deniz Bank ve Govego kampanya üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır.
 • www.govego.com

30 Eylül 2016'ya Kadar AfiliBonus ile 100 TL ve Üzeri Kurban Bağışı, Okul, Kırtasiye, Giyim, Ayakkabı ve Aksesuar Alışverişlerinizde Yaptığınız Peşinişlemleri Hiçbir Ek Ücret Olmadan 5 Taksit ile Ödeyiniz!

Kampanya Başlangıç – Bitiş: 15 Ağustos 2016 – 30 Eylül 2016

Kampanya Koşulları:

 • Kampanya 15 Ağustos – 30 Eylül 2016 tarihleri arasında geçerlidir.
 • 100 TL ve üzeri harcamalar için geçerlidir. Yapılan peşin harcamalar 5 taksit olarak karta yansıyacaktır.
 • Kampanyadan yararlanmak için kart sahiplerinin bankamız sistemine kayıtlı telefon numaraları ile TAKSİT yazıp 3280'e SMS göndermeleri gerekmektedir.
 • Sms ile katılım sağlandıktan ve müşteriye giden onay mesajı sonrası yapılan harcamalar kampanyadan yararlanabilecektir.
 • Kampanyaya yurt içi ve yurt dışında yapılacak tüm okul, kırtasiye, giyim, ayakkabı ve aksesuar harcamaları dahildir.
 • Kampanyaya online işlemler dahildir.
 • 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu gereği 01.02.2014 itibariyle akaryakıt, gıda, yemek ve telekomünikasyon harcamalarına veya kategori gereği yasaklı ya da kampanya kapsamında olmayan koda sahip olan işyerlerinde taksitlendirme yapılmayacaktır. (mcc kodu bu sektörlere ait olmalıdır.)
 • Nakit çekim işlemleri kampanyaya dahil değildir.
 • Vakıf ve Dernek olarak tanımlanan işyerlerinde kurban bağışı harcamaları taksitlendirilecektir.

Nakit çekim işlemleri kampanyaya dahil değildir.
Kampanya ya tüm Avea, Turkcell ve Vodafone hattı ile katılım yapılabilir ve kısa mesajla katılım her GSM operatörünün kendi standart tarifesi üzerinden 1 sms (kısa mesaj) bedeli olarak ücretlendirilecektir. Teyid için geri dönüş veya benzeri amaçlarla gönderilecek diğer mesajlardan ayrıca ücret talep edilmeyecektir. Güncel kısa mesaj ücretleri KDV ve ÖİV dahil, Avea için 0,65 TL, Turkcell için 0,65 TL, Vodafone için 0,65 TL'dir. GSM operatörlerinin kısa mesaj birim fiyatlarında meydana gelecek değişiklikleri yansıtma hakkını saklı tutulacaktır.

Atelier Rebul mağazalarında alışverişinizi Afili Bonus kartınız ile yaparak %15 indirimden yararlanabilirsiniz. İndirimden faydalanmak için ödemenizi Afili Bonus kartınızla yapmanız yeterlidir.

İndirimli ürünlerle DenizBank indirimi bir arada kullanılamamaktadır.

Kampanyanın geçerli olduğu mağazalar için tıklayınız.

ANKAMALL MĞZ.
Ankamall AVM Mevlana Bulvarı, No: 2/A Kat: 1 Mağaza No: 136 Akköprü- Yenimahalle Ankara
TEL: 0312 541 10 32

ATELIER REBUL - MAVİBAHÇE MĞZ.
MAvibahçe AVM Mavibahçe AVM MAvişehir Mah.Aziz Nesin Bulvarı No:24 C Blok 1.Kat No:110 Mavişehir Karşıyaka-İZMİR
TEL: 0232 502 11 69

ATELIER REBUL - ARMADA MĞZ.
Armada AVM ARMADA AVM BEŞTEPELER MAH. 3.SOKAK ESKİŞEHİR YOLU SÖĞÜTÖZÜ CAD.NO:6 C BLOK/57 YENİMAHALLE ANKARA
Tel: 0312 219 19 87

ATELIER REBUL – KORUPARK MĞZ.
KORUPARK AVM ADNAN MENDERES MAH.MUDANYA CAD. NO:2K/S5 EMEK OSMANGAZİ BURSA
TEL: 0224 242 16 60

ATELİER REBUL MĞZ.
SUADİYE MAH.BAĞDAT CAD. İNCİ APT. NO:428/1C KADIKÖY İSTANBUL
TEL: 0216 380 27 09

ATELİER REBUL MĞZ. BRANDIUM AVM
KÜÇÜKBAKKALKÖY MAH. DUDULLUYOLU CAD. ERENKÖY GÜMRÜK KARŞISI NO:1B-58 ATAŞEHİR İSTANBUL
TEL: 0216 572 89 53

ATELİER REBUL MĞZ. AKASYA AVM
ACIBADEM MAH.ÇEÇEN SK.NO:25 1.BODRUM KAT NO:25 ÜSKÜDAR İSTANBUL
TEL: 0216 510 41 53

ATELİER REBUL MĞZ. CAPACITY MĞZ.
ATAKÖY 1.KISIM MAH. FİŞEKHANE CAD.NO:7 MĞZ.NO:1B-01 BAKIRKÖY İSTANBUL
TEL: 0212 661 78 27

ATELİER REBUL MĞZ. PALLADIUM MĞZ.
HALK CAD.BARBAROS MAH. PALLADIUM AVM NO:8 K:1 BB/233 ATAŞEHİR İSTANBUL

ATELİER REBUL MĞZ. CEVAHİR AVM
BÜYÜKDERE CAD.NO:22/A 4.ÇARŞI KATI K:410 ŞİŞLİ İSTANBUL
TEL: 0212 380 16 91

ATELİER REBUL MĞZ. ZORLU CENTER
LEVAZIM MAH.KORU SK.NO:2/15 K:B2 BEŞİKTAŞ İSTANBUL
TEL: 0212 353 63 09

ATELIER REBUL KANYON MĞZ.
KANYON AVM, ESKİ BÜYÜKDERE CAD. K:-2 NO:178 ESENTEPE ŞİŞLİ İSTANBUL
TEL: 0212 353 08 29

Afili Bonus’la İzmir ve Bodrum Havalimanlarında iç ve dış hatlarda yer alan “primeclass” ve Comfort Lounge’lara ücretsiz giriş yaparak seyahatinize keyifle başlayabilirsiniz.

*İzmir ve Bodrum Havalimanları ücretsiz Lounge kullanım kampanyasından sadece kart sahibi, 31 Aralık 2016 tarihine kadar faydalanabilir. 
* İzmir ve Bodrum’da ücretsiz lounge hizmetimizden yararlanabilmeniz için kartınızı bir önceki ay içerisinde en az 1 defa kullanmış olmanız ve en son kesilen ekstre tutarınızın 2.000 TL ve üzeri olması gerekmektedir.
*DenizBank bu kampanyayı dilediği zaman sonlandırma hakkına sahiptir.

Kampanya Başlangıç ve Bitiş Tarihi: 19.08.2016 – 25.09.2016

Bonus Geçerlilik Tarihi: 30 Eylül – 17 Ekim 2016

Bonus üye işyerlerindeki market, giyim, eğitim ve kırtasiye harcamalarınızda 100TL ve üzeri ilk alışverişe 5TL, ikinci alışverişe 10 TL, üçüncü alışverişe 15 TL, dördüncü alışverişe 20 TL, toplamda 50 TL bonus hediye edilecektir.

 • Aynı gün yapılan harcamaların sadece ilki kampanyaya dahildir.
 • Kampanya müşteri bazındadır ve müşteriler en fazla 50 TL bonus kazanabilir.
 • Kampanyaya katılım için; harcamadan önce "KAZAN" yazıp 3280'e göndermeniz gerekmektedir.
 • Farklı ürün kategorilerinde satış yapan sanal mağazalardan yapılacak işlemler kampanyaya dahil değildir.
 • Kampanyaya Bonus sanal kartlar, internetten yapılan harcamalar, MoTo (Mail order, Telephone order), temassız işlemler dahildir.
 • Kampanyaya düzenli ödeme talimatı, otomatik ödemeler, bonus kullanımları, fatura ödemeleri dahil değildir.
 • Kampanyaya sadece yurtiçinde yapılan harcamalar dahildir.
 • Kampanyaya peşin ve taksitli işlemler dahildir.
 • Market sektöründe yapılan harcamalarda sadece tek ödemeli işlemler kampanyaya dahildir.
 • Kampanya dahilinde iade ve iptal işlemleri dikkate alınacaktır.
 • Kampanyaya Afili Bonus kredi kartları dahildir.
 • Net Kart, Debit Kart, Business Kart ve PTT Bonus dahil değildir.
 • İşlemler mutlaka Bonus POS'undan geçmelidir.
 • Gönderilen SMS ler, DenizBank sisteminde bulunan ve harcama yapılan kartın bağlı olduğu cep telefonu numarasından gönderilmelidir.
 • DenizBank kampanya koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.
 • Bankada kayıtlı numarasıyla gönderilen katılım SMS'inden sonraki işlemler dikkate alınır ve her bir operatör kendi tarifesi üzerinden ücretlendirilir.
 • Kampanyaya katılım SMS'leri KDV ve ÖİV dahil Avea aboneleri için 0,65 TL, Turkcell aboneleri için 0,65 TL, Vodafone aboneleri için 0,65 TL'dir.

Eylül – Ekim – Kasım ayları boyunca internet üzerinden yapacağınız alışverişlerinize her ay 100 TL'ye kadar, 3 ay boyunca toplamda 300 TL'ye kadar indirim Afili Bonus'tan Hediye.

 • Kampanya katılım için DenizBank sistemine kayıtlı telefon numaranızdan "INTERNET" boşluk "Kartınızın Son 6 hanesini" yazarak 3280'e sms göndermeniz gerekmektedir.
 • Katılımdan sonraki harcamalarınız kampanyaya dahil edilecektir.
 • İndirim tutarı her ay 100 TL ile sınırlıdır. Bir müşteri en fazla Eylül ayında 100 TL, Ekim ayında 100 TL, Kasım ayında 100 TL olmak üzere toplamda 300 TL indirimden faydalanabilir.
 • Kampanyadan internet üzerinden alışveriş yapan tüm müşterilerimiz faydalanabilir.
 • Kampanya 1 Eylül – 30 Kasım 2016 tarihleri arasında, tablet, telefon, dizüstü/masaüstü bilgisayar gibi cihazlar aracılığıyla internet üzerinden yapılan tüm alışverişlerde geçerlidir.
 • İndirim yansıtılacak alışveriş tutarı için alt sınır bulunmamaktadır.
 • Kampanyaya katılım müşteri bazlıdır.
 • İndirim tutarları müşteri ekstrelerinden yer alacak şekilde yansıtılacaktır.
 • Bonus kullanımları kampanyaya dahil değildir.
 • Kampanyaya, Tarım, İşletme, Business gibi ticari kartlar ve net kartlar dahil değildir.
 • İade ve iptal işlemleri dikkate alınacaktır.
 • Bonus posu zorunluluğu yoktur.
 • Sigorta harcamaları kampanyaya dahil değildir.
 • Yurtdışı ve online işlemler, Mail order ve Sanal kartla yapılan işlemler kampanyaya dahildir.
 • DenizBank kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
 • Katılım SMS'i ilgili operatörün 1 SMS maliyetidir.
 • DenizBank A.Ş. MERSIS No: 0292008449600341
 • Her türlü bilgi için 0212 3402121
 • DenizBank'tan kampanya ve fırsatlar ile ilgili bildirim almamak için almamak için IPTAL SMS yazıp 3280'e gönderin.

1 Ekim – 31 Ekim tarihleri arasında Afili Bonus kredi kartınız ile vereceğiniz Cep Telefonu, Elektrik, Su, Doğalgaz, Ev Telefonu, İnternet ve Televizyon faturaları Otomatik ödeme talimatlarınız Bonus ile ödüllendirilecektir.

Her fatura talimatınıza 20 TL, toplamda 100 TL Bonus.

Kampanyaya katılmak için FATURA yazıp, 3280’e SMS göndermeniz gerekmektedir.

Afili Bonus kartınız ile vereceğiniz Otomatik Ödeme talimatlarından hiçbir ücret alınmamaktadır.

 • Kampanya boyunca verilen talimatların 30 Nisan 2017 tarihine kadar geçerli olma şartı aranacaktır.
 • Kampanya kapsamında kazanılan puanlar 4 Kasım 2016 tarihinde yüklenecek olup, 30 Kasım kadar geçerli olacaktır.
 • Bankamızda hesaba bağlı Fatura talimatı bulunan müşterilerimiz, faturalarını ödemeleri karta bağlayarak kampanyadan faydalanabilirler.
 • Kampanyaya, Tarım, İşletme, Business gibi ticari kartlar ve net kartlar dahil değildir.
 • Talimatlarınızı İnternet Bankacılığı, Mobil Bankacılık, İletişim Merkezi ve Şubelerimiz aracılığıyla verebilirsiniz.
 • Kampanya müşteri bazlıdır.
 • 1 Ekim 2016 öncesi kredi kartından verilmiş olan talimat iptal edilerek, yeniden talimat verilmesi durumunda kampanya kapsamı dışında tutulacaktır.
 • DenizBank A.Ş. MERSIS No: 0292008449600341
 • Katılım SMS'i ilgili operatörün 1 SMS maliyetidir.
 • DenizBank kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
 • Her türlü bilgi için 02123402121
 • DenizBank'tan kampanya ve fırsatlar ile ilgili bildirim almamak için almamak için IPTAL SMS yazıp 3280'e gönderin.

Afili Bonus’tan Kasım ayı boyunca Market-Çeşitli Gıda ve Akaryakıt sektörlerinde yapacağınız her 100 TL harcamanıza 10, toplamda 50 TL bonus kazanma fırsatını kaçırmayın!

Kampanya Koşulları:

 • Kampanya 01 Ekim – 30 Kasım tarihleri arasında geçerlidir.
 • Gün başına yalnızca ilk işlem sayılacaktır, aynı gün birden fazla 100 TL ve üzeri işlem yapılırsa, yalnızca ilk işlem bonus kazanacaktır.
 • Kampanyaya katılım müşteri bazlıdır. Bir müşteri Ekim ve Kasım aylarında toplamda en fazla 100 TL bonus kazanabilecektir. Her ay en fazla 50 TL bonus kazanılabilir.
 • Ekim ayı harcamalarından kazanılan bonuslar 7 Kasım, Kasım ayı harcamalarından kazanılan bonuslar 6 Aralık tarihinde karta yüklenecektir.
 • Ekim ve Kasım ayına ait kullanılmayan bonuslar 19 Aralık tarihinde toplu olarak geri alınacaktır .
 • Kampanyaya katılım için YÜZ yazıp, 3280 ‘e SMS gönderilmelidir.
 • Kampanyaya katılım yapıldıktan sonra, katılımın alındığına dair alınan onay SMS'i sonrasında yapılacak alışverişler dahil olacaktır.
 • Bonus kullanımları kampanyaya dahil değildir.
 • İade ve iptal işlemleri dikkate alınacaktır.
 • Kampanyaya online işlemler dahildir.
 • Nakit Avans işlemleri kampanyaya dahil değildir.
 • Net Kart ve Ticari Kartlar Kampanyaya dahil değildir.
 • Mail order ve Sanal Kartla yapılan işlemler kampanyaya dahildir.
 • Kampanyaya yurtdışı işlemler dahildir.
 • DenizBank Kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
 • Katılım SMS'i ilgili operatörün 1 SMS maliyetidir.
 • DenizBank A.Ş. MERSIS No: 0292008449600341
 • Her türlü bilgi için 0212 3402121

Afili Bonus kredi kartıyla 01 Ekim- 31 Ekim 2016 tarihleri arasında taksitli olarak farklı günlerde yapacağınız her 150 TL alışverişe 10, toplamda 50 TL bonus kazanılabilirsiniz.

 • 01 Ekim – 31 Ekim 2016 tarihleri arasında, taksitli olarak gerçekleştirilecek işlemlerde geçerlidir.
 • Gün başına yalnızca ilk işlem sayılacaktır, aynı gün birden fazla 150 TL ve üzeri işlem yapılırsa, yalnızca ilk işlem bonus kazanacaktır.
 • Kampanyaya katılım müşteri bazlıdır. Bir müşteri en fazla 50 TL Bonus kazanabilecektir.
 • Kazanılan Bonuslar 04 Kasım 2016’da kartlara yüklenecektir, 17 Kasım 2016 gün sonuna kadar kullanılmayan Bonuslar gün sonunda geri alınacaktır.
 • İşlem anında taksitli olarak gerçekleştirilecek işlemler ve sonradan peşine taksit yapılan işlemler kampanyaya dahildir.
 • Kampanyaya katılım için PUAN yazıp, 3280 ‘e SMS gönderilmelidir.
 • Kampanyaya katılım yapıldıktan sonra, Katılımın alındığına dair alınan onay SMS’i sonrasında yapılacak alışverişler dahil olacaktır.
 • Bonus kullanımları kampanyaya dahil değildir.
 • İade ve iptal işlemleri dikkate alınacaktır.
 • Kampanyaya online işlemler dahildir.
 • Net Kart ve Ticari Kartlar Kampanyaya dahil değildir.
 • Mail order ve Sanal Kartla yapılan işlemler kampanyaya dahildir.
 • Kampanyaya yurtdışı işlemler dahildir.
 • Katılım SMS’i ilgili operatörün 1 SMS maliyetidir.
 • Deniz Bank A.Ş. MERSIS No: 0292008449600341
 • Her türlü bilgi için 02123402121

Afili Bonus temassız Mastercard® ile her Pazartesi ulaşımda 2 yolculuğunuz ücretsiz. Ücretsiz Pazartesiler Kampanyası 26 Eylül-7 Kasım tarihleri arasında sadece Pazartesi günleri Mersin ve Muğla için geçerli olup kota ile sınırlıdır. Kota dolumuna göre kampanya süresi değişiklik gösterebilir.

 • Kampanya sadece şehir tarifelerini kapsamaktadır.
 • Trink ve Trink işareti bulunan Mastercard’ınız ile işlem yapabilirsiniz. 

Afili Bonus’la IGDAS veznelerinden ve www.igdas.com.tr üzerinden gerçekleşecek Doğalgaz fatura ödemelerinizde 3 taksitten yararlanabilirsiniz.

 • Belirtilen tarih aralığında IGDAS veznelerinden ve www.igdas.com.tr üzerinden gerçekleşen işlemler için geçerlidir.
 • Kampanyaya katılmak için ilk harcamadan önce "GAZ" yazın 3280'e SMS gönderin.
 • Kampanya katılım SMS'lerinin DenizBank sisteminde bulunan cep telefonu numaralarından gönderilmesi gerekmektedir.
 • Kampanyaya Ptt Bonus ve Business kart dahil değildir.
 • Taksitlendirme işleminin gerçekleştiğini ekstrenizden görebilirsiniz.
 • DenizBank'ın kampanyayı herhangi bir zamanda sonlandırma hakkı ve kampanya şartlarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. Bu durumda katılımcılar hiçbir hak iddia etmeyeceklerini kabul eder.
 • Kampanyaya katılım SMS'leri KDV ve ÖİV dahil Avea aboneleri için 0,65 TL, Turkcell aboneleri için
  0,65 TL, Vodafone aboneleri için 0,65 TL'dir
 • Kampanya 31 Mayıs 2017 tarihine kadar geçerlidir.

Afili Bonus kartınızla 28-29-30 Ekim tarihleri arasında yapacağınız yurtdışı otel harcamanızın
%10’u (max 50 TL) kartınıza iade edilecektir.

 • Kampanya 28-29-30 Ekim tarihleri arasında Afili Bonus’la yapılacak yurtdışı otel harcamaları için geçerlidir.
 • Kampanyadan alınabilecek en fazla indirim tutarı 50 TL’dir.
 • Harcama yapılmadan önce bankada kayıtlı cep telefonundan OTEL yazılarak, 3280’e sms gönderilmesi gerekmektedir. Kampanya katılım onay mesajı geldikten sonra yapılan harcamalar için indirim hakkı kazanılacaktır.
 • İşlem yapılan MCC kodunun otel olarak geçmesi gerekmektedir.

Kampanya Tarihleri

01 Kasım 2016 tarihinde başlayacak olup, 31 Ocak 2017 tarihinde sona erecektir.

Kampanya Detayları

 • Kampanya sadece Türkiye'de bulunan DenizBank A.Ş.'nin bireysel kredi kartı sahibi müşterileri kapsamaktadır. Ticari ve Kurumsal kredi kartları kampanyaya dahil değildir.
 • Çekiliş hakkı, kampanya tarihleri arasında 3 ekstre dönemine ait kredi kartı ödemesini sadece İnternet, mobil bankacılık uygulamaları, ATM ve e-gişelerden yapanlara verilecektir.
 • Kampanya bitiş tarihi itibariyle DenizBank Kredi Kartı, Bireysel Kredileri, Kredili Mevduat Hesabı ödemelerinde veya işlemlerinde yasal takipte olanlar bu kampanya kapsamı dışında tutulacak olup, katılıp kazansalar dahi ikramiye verilmeyecektir.
 • Müşterilerin her kredi kartına ait ödemesi için kampanya katılımı kart başına 1 çekiliş hakkı ile sınırlıdır. Bir kişi birden fazla ikramiye kazanamaz.
 • Çekiliş sonucunda ikramiye olarak; 100 kişi Apple iPhone 7 32 GB "Hat ve Kart Hariçtir" ikramiyesi kazanacaktır.
 • Kazanan talihliler, 24.02.2017 tarihli Güneş Gazetesi'nde ilan edilecektir.
 • 18 yaşından küçükler ve Denizbank A.Ş ve Mucize Tanıtım ve Organizasyon Hizmetleri LTD. ŞTİ. çalışanları katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri verilemez.
 • İkramiyeye konu olan eşya ve/veya hizmetin bedeli içinde bulunan KDV+ÖTV gibi vergiler dışındaki vergi ve diğer yasal yükümlülükler talihliler tarafından ödenir.

Bu kampanya DENİZBANK A.Ş. tarafından MPİ'nin 27.10.2016 tarih ve 24951361-255.01.02/2621-7961 sayılı izni ile Mucize Tanıtım tarafından düzenlenmektedir.

01.11.2016 (SAAT:00.01) – 31.01.2017 (SAAT 23.59) Kampanya tarihleri arasında İnternet, mobil bankacılık uygulamaları ile ATM ve e-gişelerin kullanılmasının teşvik edilmesi amacıyla Kasım 2016, Aralık 2016, Ocak 2017 dönemlerine ait kredi kartı ödemesini, Banka Hizmet tanıtımlarını da sağlayan www.denizbank.com.tr adresinden (ücretsiz) kullanıcı kodu, parola ve tek kullanımlık şifre ile DenizBank Bireysel İnternet Bankacılığına giriş yaparak veya DenizBank Mobil Bankacılık uygulamalarına ücretsiz giriş yaparak veya DenizBank ATM noktalarından veya e-gişelerden veya diğer bankalardan EFT yoluyla Kredi Kart Ödemesini ( Kendi Kartına) yapan bireysel kredi kartı sahibi müşterilere 1 çekiliş hakkı verilecektir. (Kampanyaya katılım için Kasım 2016, Aralık 2016, Ocak 2017 dönemlerine ait kredi kartı ekstrelerinin ödenmesi zorunludur. Herhangi bir ayın ödenmemesi halinde çekiliş hakkı verilmeyecek.) Çekiliş 22.02.2017 tarihinde saat 11:00'da Mucize Tanıtım ve Organizasyon Hizmetleri Ltd. Şti. (Mucize Tanıtım Toplantı Salonu) Eski Osmanlı Sk. No:10/5 Mecidiyeköy-Şişli / İstanbul adresinde yapılacaktır. Çekiliş sonucunda ikramiye olarak; 100 kişi Apple Iphone 7 32 GB "Hat ve Kart Hariçtir" ikramiyesi kazanacaktır. Kazanan talihliler, 24.02.2017 tarihli Güneş Gazetesi'nde ilan edilecektir. Ayrıca, asil ve yedek talihlilere posta yoluyla tebligat yapılacaktır. 11.03.2017 tarihinde mesai saati sonuna kadar başvurmayan asiller ile 26.03.2017 tarihinde mesai saati sonuna kadar başvurmayan yedeklere ikramiyeleri verilmez. Kampanya sadece Türkiye'de bulunan DenizBank A.Ş.'nin bireysel kredi kartı sahibi müşterilerini kapsamaktadır. Ticari ve Kurumsal müşterilerimiz kampanyaya dahil değildir. Kampanya bitiş tarihi itibariyle DenizBank Kredi Kartı, Bireysel Kredileri, Kredili Mevduat Hesabı ödemelerinde veya işlemlerinde yasal takipte olanlar bu kampanya kapsamı dışında tutulacak olup, katılıp kazansalar dahi ikramiye verilmeyecektir. Kampanyaya İnternet ve mobil bankacılık uygulamaları üzerinden katılım ücretsizdir. Bir kişi birden fazla ikramiye kazanamaz. 18 yaşından küçükler ve Denizbank A.Ş ve Mucize Tanıtım ve Organizasyon Hizmetleri LTD. ŞTİ. çalışanları katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri verilemez. İkramiyeye konu olan eşya ve/veya hizmetin bedeli içinde bulunan KDV+ÖTV gibi vergiler dışındaki vergi ve diğer yasal yükümlülükler talihliler tarafından ödenir. Bu piyangoya katılan herkes bu şartları kabul etmiş sayılır

Türkiye’nin en büyük araç kiralama şirketlerinden Garenta’da Afili Bonus ile ödeme yaparak %20 indirim ayrıcalığından yararlanabilirsiniz.

 • Afili Bonus’u olan müşterilerimizin Afili Bonus ile kiralama adımından giriş yapması gerekmektedir.
 • Renault Fluence ve Mercedes C 180 araçlarında sunulan fiyat avantajı ile tüm araç gruplarında sağlanan %20 indirim avantajı birleştirilemez.
 • 30 Kasım 2016 tarihine kadar Garenta'dan yapılacak kiralamalarında geçerlidir.
 • Fiyat avantajı sunulan Renault Fluence dizel otomatik, Mercedes C 180 benzinli otomatiktir.
 • Kampanyadan Afili Bonus asıl/ek kart sahipleri yararlanabilir. Ödeme yapılacak kredi kartının, kiralayan kişi adına olması gereklidir.
 • Bahsedilen araç modelleri; ilgili grubun örneği olarak kabul edilmekte olup kiralama anında ilgili araç grubundan başka bir araç ile hizmet verilebilir.
 • Bahsi geçen araçlar ile kiralamaya sunulan araçların donanımları arasında farklılıklar bulunabilir.
 • Tüm araç gruplarında yapılan kiralamalarda %20 indirim avantajı sunulmaktadır.
 • Kampanya, Garenta filo imkânları ve stokları ile sınırlıdır.
 • Ekonomik, Orta ve Konfor sınıfı araçlarımızda günlük km limiti olmayıp aylık km limiti 4000 km'dir. Attractive, Büyük, SUV ve Premium sınıf araçlarımızda günlük km limiti olmayıp aylık km limiti 3000 km'dir.
 • Araç kira ücreti dışında, ilgili aracın grubuna ait teminat tutarları kiralama başlangıcında kiracının şahsi kredi kartından tahsil edilmektedir.
 • Attractive, Büyük, SUV ve Premium sınıf araçlarımızın kiralamasında çift kredi kartı talep edilmektedir.
 • Fiyatlara 7/24 Yol Yardım Hizmeti, Zorunlu Trafik Sigortası, Periyodik Bakımları, İkame Araç Hizmeti, Hırsızlık Güvencesi ve Kasko dâhildir.
 • Detaylı bilgi için 444 5 478 Garenta Rezervasyon Merkezi'ni arayabilirsiniz.
 • Garenta genel kiralama koşulları geçerlidir.
 • Garenta ve Denizbank kampanya koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.
 • Belediye-Kamu hizmetleri alanında faaliyet gösteren işyerlerinde 100 TL ve üzeri peşin ödemelerde geçerlidir
 • Kampanyadan yararlanmak için müşterilerin ödeme yapmadan önce VERGI yazıp 3280’e sms göndermesi gerekmektedir.
 • Kampanyaya katılmadan önce yapılan vergi ödemeleri kampanyaya dahil değildir.
 • Taksitli işlemler kampanyaya dahil değildir.
 • Kampanyaya katılan müşterilerin ödemeleri ücretsiz olarak 3 taksitte ekstrelerine yansıtılacaktır.
 • Kampanya belediyelerde bulunan tüm banka POS'larında yapılan işlemlerde geçerlidir..
 • Emlak vergisi ödemeleri müşterinin oturduğu ilçenin belediyesi tarafından tahsil edilmektedir. Bağlı bulunulan belediyenin internet sayfası varsa, bu internet sayfası üzerinden online olarak da ödeme yapılabilir.
 • Kampanyaya sanal POS ve sanal kart ile yapılan işlemler dahildir.
 • İşlemin yapıldığı tarihle ekstre kesim tarihi aynı ise ya da kısa mesaj ekstre kesim tarihinden sonra gönderilirse taksitlendirme yapılmayacaktır.
 • Kampanyaya Afili Bonus dahildir. Ptt Bonus ve Net Kart dahil değildir.
 • Kampanyaya katılım SMS'leri KDV ve ÖİV dahil Avea aboneleri için 0,65 TL, Turkcell aboneleri için 0,65 TL, Vodafone aboneleri için 0,65 TL'dir

Kampanya Başlangıç ve Bitiş: 1 – 30 Kasım 2016

Afili Bonus Temassız Mastercard’ınız ile Kocaeli’nde 14 Kasım Pazartesi gününden 5 Aralık Pazartesi gününe kadar her Pazartesi günü Mastercard temassız kartınızı kullanın, iki yolculuğunuzu ücretsiz olarak gerçekleştirin.

 • Kampanya sadece şehir tarifelerini kapsamaktadır.
 • Trink ve Trink işareti bulunan Mastercard’ınız ile işlem yapabilirsiniz.
 • Kampanya kapsamında Atasay Mağazaları'nda 01 – 30 Kasım 2016 tarihleri arasında tek ve taksitli ödemelerde Altın ürünlerde %10, 1 karata kadar pırlanta ürünlerinde %15 perakende satış fiyatı üzerinden indirim yapılacaktır.
 • İndirim kasada manuel uygulanacaktır. www.atasay.com'dan yapılan alışverişlerde ödeme sayfasında uygulanacaktır.
 • Kampanya Atasay yurtiçi mağazalarında geçerlidir.
 • Kampanya sarrafiye, tel bilezik, ata külce alımlarında ve 1 karat üstü alışverişlerde geçerli değildir.
 • Alınan ürünlerin yasal şartlarda iade veya değişiminin gerekmesi halinde değişim ya da iade indirimli tutar üzerinden yapılır.
 • Değişim yalnızca altın alımında altın, pırlanta ürünlerinde pırlanta ile yapılabilir.
 • Deniz Bonus Ticari kartlar ile yapılan işlemler kampanyaya dahil değildir.
 • Kampanya başka indirimler, indirimli ürünler ve kampanyalarla birleştirilemez. Kampanya havalimanı, yurtdışı mağazalar ve satış noktalarında geçerli değildir.

Afili Bonus’la www.denizamerikada.com’ dan alışveriş yapın, kargonuzda indirim ayrıcalığından yararlanın!

 • Kampanya 23 Kasım 2016-31 Aralık 2016 tarihleri arasında geçerli olacaktır.
 • Kampanya dahilinde DenizAmerikada üzerinden oluşturulacak kargo siparişlerine anında $10 indirim uygulanacaktır.
 • DenizBank kampanyada değişiklik yapma ve durdurma hakkını saklı tutar.

Bonus üye işyerlerinde tek seferde ve farklı günlerde yapılacak market, akaryakıt, giyim, kozmetik ve elektronik sektörlerinde her ikinci 100 TL ve üzeri harcamada 17 TL bonus, toplam 51 TL bonus

 • Kampanyaya katılmak için İlk harcamadan önce KAZAN yazıp 3280'e SMS atın.
 • Kampanyaya Afili Bonus kartlar dahildir. Ticari kartlar ve debit kartlar dahil değildir.
 • Kampanyaya Afili Bonus sanal kartlar, internetten yapılan harcamalar, MoTo (Mail order, Telephone order), temassız işlemler dahildir.
 • Aynı gün yapılan işlemlerin sadece ilki kampanyaya dahildir.
 • Kampanyaya düzenli ödeme talimatı, otomatik ödemeler, bonus kullanımları, fatura ödemeleri dahil değildir.
 • Kampanyaya sadece yurtiçinde yapılan harcamalar dahildir.
 • Kampanya müşteri bazındadır ve katılan müşteriler en fazla 51 TL bonus kazanabilir.
 • Kullanılmayan bonus geri alınacaktır.
 • Kampanya katılım SMS'lerinin DenizBank sisteminde bulunan cep telefonu numaralarından gönderilmesi gerekmektedir.
 • Market sektöründe gıda dışı harcamalar kampanyaya dahil değildir.
 • Kampanya dahilinde iade ve iptal işlemleri dikkate alınacaktır.
 • Kampanyaya katılım SMS'leri KDV ve ÖİV dahil Türk Telekom aboneleri için 0,65 TL, Turkcell aboneleri için 0,65 TL, Vodafone aboneleri için 0,65 TL'dir

KAMPANYA BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ

09-31 Aralık 2016

BONUS GEÇERLİLİK TARİHİ

05 – 15 Ocak 2017

Afili Bonus Visa Platinum’la 28 Şubat’a kadar yurtdışında 500 TL ve izeri harcama yaparak, Avrupa be Amerika’da pek çok Boingo hotpoint’lerinde geçerli ücretsiz Boingo wifi kodu kazanabilirsiniz.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Afili Bonus Visa Platinum ile 16 Aralık günü Beymen mağazalarında yapacağınız alışverişlerinizde %40 indirim sizi bekliyor.

Kampanya detayları için tıklayınız.

 • www.beymenclub.com’dan yapılacak alışverişlerde indirimden faydalanabilmek için BCVISA40 kodunun girilmesi zorunludur.
 • Bu kampanya, “Beymen Mağazacılık A.Ş.” (“Beymen”) tarafından düzenlenmektedir.
 • Türkiye’de ihraç edilmiş Visa logolu Bireysel ve Ticari Kartlar (Kredi Kartı ve Banka Kartı) bu Kampanyada geçerli olup, banka kartları beymen.com ve beymen mobil uygulamasından yapılacak alışverişlerde geçerli değildir.
 • 16 Aralık 2016 tarihinde geçerli olacak kampanya kapsamında, Visa kartlar ile Beymen mağazaları, beymen.com ve beymen mobil uygulamasından yapılacak 2016 sonbahar/kış sezonu ürün alışverişlerinde %40 indirim uygulanacaktır. Bu indirim 2016 sonbahar/kış sezonu ürünlerinin tümünde (konsinye ve indirim yasaklı ürünler hariç) geçerlidir.
 • Kampanya başka promosyon, kampanya veya indirimlerle birleştirilemez.
 • Kampanya sadece kart sahibi için geçerlidir. Kampanya kapsamında indirim üçüncü kişilere her ne şekilde olursa olsun devredilemez, kampanya ayrıcalığı paraya çevrilemez.
 • Hizmetin verilmesi sırasında yaşanabilecek teknik ya da lojistik sorun ve aksaklılardan VISA ve iştirakleri sorumlu değildir.
 • Kampanyayı düzenleyen kuruluş, kampanya koşullarında değişiklik yapma ve istediği zaman kampanyayı sonlandırma hakkını saklı tutar. Böyle bir durumda yeni koşullar www.beymen.comve www.visa.com.tr de duyurulacaktır.
 • Kampanyaya katılan herkes kampanya koşullarını kabul etmiş sayılır.
 • Detaylı bilgi için www.beymen.com ve visa.com.tr’ yi ziyaret edebilirsiniz.

Motorlu Taşıtlar Vergisi Ödemeleri'nde faizsiz, komisyonsuz tam 3 taksit fırsatı! MTV ödemenizi DenizBank Şubeleri'nden, AçıkDeniz İnternet Bankacılığı, Afili İletişim Hattı (02123402121), ATM, Mobil Bankacılık veya www.gib.gov.tr'den Afili Bonus ile yapın, 3 taksitle ödeme fırsatını kaçırmayın.

Kampanya Detayları:

 • Motorlu Taşıt Vergisi resmi son ödeme tarihi 31 Ocak 2017 olup, DenizBank 3 taksit kampanyasının geçerli olduğu son tarih 05 Şubat 2017'dır. 31 Ocak'tan sonra ödeme yapan müşterilerimiz gecikme zammından etkilenecek ancak DenizBank 3 taksit kampanyasından faydalanabilecektir.
 • 01 Ocak – 05 Şubat 2017 tarihleri arasında Afili Bonus ile Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi www.gib.gov.tr' den, Afili İletişim Hattı (02123402121), DenizBank internet şubesi, Mobil Bankacılık, ATM ve DenizBank şubelerinden yapılan Motorlu Taşıtlar ödemelerine 3 taksit fırsatı sunulacaktır.
 • Kampanyaya Sanal Bonus kartlar da dahildir.
 • Ticari kartlar kampanyaya dahil değildir.
 • DenizBank A.Ş. MERSIS No: 0292008449600341
 • Her türlü bilgi için 02123402121

Afili Bonus’la 28 Şubat’a kadar bonus üye işyerlerinden yapacağınız ilk 100 TL ve üzeri alışverişten sonraki farklı günlerde her 100 TL ve üzeri market, elektronik, kozmetik ve kuyum alışverişine 10 TL, toplam 50 TL bonus kazanabilirsiniz. Kampanyaya katılmak için SEVGİ yazın, 3280’e gönderin.

Aynı gün yapılan işlemlerin sadece ilki kampanyaya dahildir.

Kampanya Detayları:

 • İlk harcamadan önce SEVGİ yazıp 3280'e sms göndermeniz gerekmektedir.
 • Aynı gün yapılan işlemlerin sadece ilki kampanyaya dahildir.
 • Kampanyaya Afili Bonus sanal kartlar, internetten yapılan harcamalar, MoTo (Mail order, Telephone order), temassız işlemler dahildir.
 • Kampanyaya düzenli ödeme talimatı, otomatik ödemeler, bonus kullanımları, fatura ödemeleri dahil değildir.
 • Kampanyaya sadece yurtiçinde yapılan harcamalar dahildir.
 • Kampanya müşteri bazındadır ve SMS ile katılan müşteriler en fazla 50 TL bonus kazanabilir.
 • 14 Mart 2017 tarihinden sonra kullanılmayan bonus geri alınacaktır.
 • Market sektöründe gıda dışı harcamalar kampanyaya dahil değildir.
 • Farklı ürün kategorilerinde satış yapan sanal mağazalardan yapılacak işlemler kampanyaya dahil değildir.
 • Kampanya dahilinde iade ve iptal işlemleri dikkate alınacaktır.
 • Kampanyaya Afili Bonus dahildir.
 • Kampanya katılım SMS'lerinin DenizBank sisteminde bulunan cep telefonu numaralarından gönderilmesi gerekmektedir.
 • Kampanyaya katılım SMS'leri KDV ve ÖİV dahil Türk Telekom aboneleri için 0,65 TL, Turkcell aboneleri için 0,65 TL, Vodafone aboneleri için 0,65 TL'dir

Bonus Geçerlilik Tarihi

4 – 14 Mart 2017

Kampanya Başlangıç ve Bitiş

1 – 28 Şubat 2017

İndirimli biletler tükenmiştir, ilginize teşekkür ederiz.

Afili Bonus’la Time Out 101 Lezzet Festivali’nin biletlerini www.biletix.com’dan alarak anında %30 indirim ayrıcalığından yararlanabilirsiniz.

Etkinlik 30 Nisan 2017 Pazar günü The Marmara Esma Sultan Yalısı’nda gerçekleşecektir.

 • Biletler kontenjanla sınırlıdır.
 • İndirim sadece www.biletix.com web sitesinden bilet alımlarında geçerlidir.
 • Kart başına en fazla 2 bilet alınabilir.

Afili Bonus’la 01 Mart - 31 Mart 2017 tarihleri arasında taksitli olarak farklı günlerde yapacağınız her 150 TL alışverişe 10 TL , toplamda 50 TL bonus kazanabilirsiniz.

 • Kampanya 01 Mart – 31 Mart 2017 tarihleri arasında, taksitli olarak gerçekleştirilecek işlemlerde geçerlidir.
 • Gün başına yalnızca ilk işlem sayılacaktır, aynı gün birden fazla 150 TL ve üzeri işlem yapılırsa, yalnızca ilk işlem bonus kazanacaktır.
 • Kampanyaya katılım müşteri bazlıdır. Bir müşteri en fazla 50 TL bonus kazanabilecektir.
 • Kazanılan bonuslar 6 Nisan 2017’de kartlara yüklenecektir, 20 Nisan 2017 gün sonuna kadar kullanılmayan bonuslar, gün sonunda geri alınacaktır.
 • İşlem anında taksitli olarak gerçekleştirilecek işlemler ve sonradan peşine taksit yapılan işlemler kampanyaya dahildir.
 • Kampanyaya katılım için PUAN yazıp, 3280‘e SMS gönderilmelidir.
 • Kampanyaya katılım yapıldıktan sonra, katılımın alındığına dair alınan onay SMS’i sonrasında yapılacak alışverişler dahil olacaktır.
 • Bonus kullanımları kampanyaya dahil değildir.
 • İade ve iptal işlemleri dikkate alınacaktır.
 • Kampanyaya internet üzerinden yapılan işlemler dahildir.
 • Mail order ve Sanal Kartla yapılan işlemler kampanyaya dahildir.
 • Katılım SMS’i ilgili operatörün 1 SMS maliyetidir.
 • DenizBank A.Ş. MERSIS No: 029200844960034
 • Her türlü bilgi için 02123402121

Afili Bonus’la Belediye ve Kamu hizmetleri alanında faaliyet gösteren işyerlerinden yapacağınız 100 TL ve üzeri peşin ödemelerinizde ücretsiz 3 taksit fırsatından yararlanabilirsiniz.

Kampanyaya katılmak için ödeme yapmadan önce "VERGİ" yazıp 3280'e gönderin.

 • Ödeme yapmadan önce VERGİ yazın 3280'e sms gönderin.
 • Kampanyadan yararlanmak için müşterilerin ödeme yapmadan önce katılım sağlamaları gerekmektedir.
 • Kampanyaya katılmadan önce yapılan vergi ödemeleri kampanyaya dahil değildir.
 • Taksitli işlemler kampanyaya dahil değildir.
 • Kampanyaya katılan müşterilerin ödemeleri ücretsiz olarak 3 taksitte ekstrelerine yansıtılacaktır.
 • Kampanya belediyelerde bulunan tüm banka POS'larında yapılan işlemlerde geçerlidir.
 • Emlak vergisi ödemeleri müşterinin oturduğu ilçenin belediyesi tarafından tahsil edilmektedir. Bağlı bulunulan belediyenin internet sayfası varsa, bu internet sayfası üzerinden online olarak da ödeme yapılabilir.
 • Kampanyaya sanal POS ve sanal kart ile yapılan işlemler dahildir.
 • İşlemin yapıldığı tarihle ekstre kesim tarihi aynı ise ya da kısa mesaj ekstre kesim tarihinden sonra gönderilirse taksitlendirme yapılmayacaktır.
 • Kampanyaya katılım SMS'leri KDV ve ÖİV dahil Türk Telekom aboneleri için 0,65 TL, Turkcell aboneleri için 0,65 TL, Vodafone aboneleri için 0,65 TL'dir

KAMPANYA BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ
3 Nisan - 31 Mayıs 2017

 • 01.04.2017- 30.04.2017 tarihleri arasında Afili Bonus’la otomatik fatura ödeme talimatı veren müşterilerimiz kampanyadan faydalanabilecektir.
 • Kredi kartı ile verilen Cep Telefonu, Elektrik, Su, Doğalgaz, Ev Telefonu, İnternet ve Televizyon faturaları otomatik ödeme talimatları için geçerlidir.
 • Daha önceden otomatik ödeme talimatı vermiş müşterilerin talimatlarını iptal edip Nisan ayında yeniden talimat vermesi durumunda kampanyaya katılım geçersiz sayılacaktır.
 • Ödül kazanım için, müşterilerimizin SMS ile kampanyaya katılım yaparak Nisan ayı içerisinde otomatik ödeme talimatı başvurusunda bulunması gerekmektedir.
 • Kampanya boyunca verilen talimatların 01.11.2017 tarihine kadar geçerli olma şartı aranacaktır.
 • Fatura başına 20, toplamda 100 TL bonus puan kazanılabilecektir.
 • Bir müşteri maksimum 100 TL bonus puan kazanabilir.
 • Kampanya koşullarını yerine getiren müşterilerimizin bonus yüklemesi gerçekleştirilecektir. Katılım için “FATURA” yazıp 3280'e SMS gönderilmesi gerekmektedir.
 • Kampanya kapsamında kazanılan puanlar 15.05.2017 tarihinde yüklenecek olup, 01.11.2017’ye kadar geçerli olacaktır.
 • Kampanya müşteri bazlıdır.
 • DenizBank A.Ş. MERSIS No: 0292008449600341
 • DenizBank kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
 • Katılım SMS'i ilgili operatörün 1 SMS maliyetidir.
 • DenizBank'tan kampanya ve fırsatlar ile ilgili bildirim almamak için almamak için IPTAL SMS yazıp 3280'e gönderin.
 • Tüm banka kanallarından verilen talimatlar geçerli olacaktır.

Afili Bonus’la (kuyumculuk hariç) tüm sektörlerde , 1-25 Mayıs 2017 tarihleri arasında, farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 150 TL ve üzeri alışverişe 10 TL, toplamda 70 TL bonus kazanabilirsiniz

Kampanyaya katılmak için YAZBASI yazın, 3280'e gönderin.

 • Kampanyaya katılmak için DenizBank sistemine kayıtlı telefon numaranızdan YAZBASI yazarak 3280'e sms göndermeniz gerekmektedir. Katılımdan sonraki harcamalarınız kampanyaya dahil edilecektir.
 • Kampanya 1-25 Mayıs 2017 tarihleri arasında, farklı günlerde ve tek seferde yapılan alışverişlerde geçerlidir.
 • Gün başına yalnızca tek seferde yapılan ilk işlem sayılacaktır, aynı gün birden fazla 150 TL ve üzeri işlem yapılırsa; yalnızca ilk ve tek seferde yapılan işlem için bonus kazanacaktır.
 • Kampanyaya katılım müşteri bazlıdır. Bir müşteri en fazla 70 TL Bonus kazanabilecektir. Kazanılan Bonuslar işlemin yapıldığı karta yüklenecektir.
 • Kazanılan bonuslar 02 Haziran'da kartlara yüklenecek olup, 16 Haziran gün sonuna kadar kullanılmayan bonuslar gün sonunda geri alınacaktır.
 • Kampanyaya katılım SMS'i gönderildikten itibaren yapılan alışverişler geçerli olacaktır.
 • Kuyum harcamaları, Bonus kullanımları ,Nakit Avans işlemleri kampanyaya dahil değildir.
 • İade ve iptal işlemleri dikkate alınacaktır.
 • Bonus posu zorunluluğu yoktur.
 • Yurtdışı işlemler, mail order, online ve Sanal kartla yapılan ve taksitli İşlemler kampanyaya dahildir.
 • Katılım SMS'i ilgili operatörün 1 SMS maliyetidir.
 • DenizBank Kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
 • DenizBank A.Ş. MERSIS No: 0292008449600341
 • Her türlü bilgi için 0212 3402121

Beymen Club'larda 24-28 Mayıs tarihleri arasında 2 ve üzeri ilkbahar/yaz sezonu alışverişlerinizde tarafınıza %40 indirim ayrıcalığından yaranabilirsiniz.

Afili Bonus Visa Platinum'a özel bu fırsat için Beymen Club'lara davetlisiniz.

Kampanyaya ait detaylı bilgi için tıklayınız.

 • www.beymenclub.com’dan yapılacak alışverişlerde indirimden faydalanabilmek için BCVISA40 kodunun girilmesi zorunludur.
 • Bu kampanya, “Beymen Mağazacılık A.Ş.” (“Beymen”)  tarafından düzenlenmektedir.
 • Türkiye’de ihraç edilmiş Visa logolu Bireysel  ve Ticari Kartlar (Kredi Kartı ve Banka Kartı) bu Kampanyada geçerli olup,  banka kartları beymenclub.com alışverişlerde geçerli değildir.
 • 24-28 Mayıs 2017 tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında, Visa kartlar ile Türkiye’deki tüm Beymen Club mağazaları (Outlet’ler hariç) , beymenclub.com’dan yapılacak 2 ürün ve üzeri alışverişine %40 indirim uygulanacaktır.  Bu indirim Beymen Club 2017 ilkbahar/yaz sezonu ürünlerinin tümünde geçerlidir. Çorap ürün grubu kampanyaya dahil değildir.
 • Kampanya başka promosyon, kampanya veya indirimlerle birleştirilemez.
 • Kampanya sadece kart sahibi için geçerlidir. Kampanya kapsamında indirim üçüncü kişilere her ne şekilde olursa olsun devredilemez, kampanya ayrıcalığı paraya çevrilemez.
 • Hizmetin verilmesi sırasında yaşanabilecek teknik ya da lojistik sorun ve aksaklılardan VISA ve iştirakleri sorumlu değildir.
 • Kampanyayı düzenleyen kuruluş, kampanya koşullarında değişiklik yapma ve istediği zaman kampanyayı sonlandırma hakkını saklı tutar. Böyle bir durumda yeni koşullar www.beymenclub.com ve www.visa.com.tr  de  duyurulacaktır.
 • Kampanyaya katılan herkes kampanya koşullarını kabul etmiş sayılır.
 • Kampanyayı düzenleyen kuruluşlar Beymen ve VISA kötü niyetli kullanımları eleme hakkına sahiptir. Ayrıca, kampanya boyunca, kampanya katılımlarını olumsuz yönde etkileyecek şekilde mobil ve/veya bilgisayar teknolojilerini ve/veya başka unsuları kullanarak hile yaptığı tespit edilen katılımcının o güne kadar olan bütün katılım verilerini ve kazandıkları indirimleri hiçbir uyarı yapmadan iptal etme hakkını saklı tutarlar.
 • Detaylı bilgi için www.beymenclub.com ve visa.com.tr’yi ziyaret edebilirsiniz.

Afili Bonus'la bonus üye işyerlerinden farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız market veya akaryakıt sektörlerindeki 100 TL ve üzeri ikinci harcamanıza 10 TL bonus, toplam 70 TL bonus kazanabilirsiniz.

Kampanyaya katılmak için KAZAN yazın 3280'e gönderin.

Kampanya Detayları:

 • Kampanyaya Afili Bonus dahildir.
 • Kampanyaya katılmak için ilk harcamadan önce KAZAN yazıp 3280’e SMS göndermeniz gerekmektedir.
 • Ticari kartlar kampanyaya dahil değildir.
 • Kampanyaya Bonus sanal kartlar, internetten yapılan harcamalar, MoTo (Mail order, Telephone order), temassız işlemler dahildir.
 • Aynı gün yapılan işlemlerin sadece ilki kampanyaya dahildir.
 • İşlemlerin tek seferde ve farklı günlerde gerçekleşmesi gerekmektedir.
 • Kampanyaya düzenli ödeme talimatı, otomatik ödemeler, bonus kullanımları, fatura ödemeleri dahil değildir.
 • Kampanyaya sadece yurtiçinde yapılan harcamalar dahildir.
 • Kampanya müşteri bazındadır ve bir müşteri en fazla 70 TL bonus kazanabilir.
 • Market sektöründe gıda dışı harcamalar kampanyaya dahil değildir.
 • Kampanya dahilinde iade ve iptal işlemleri dikkate alınacaktır.
 • Kampanya katılım SMS'lerinin DenizBank sisteminde bulunan cep telefonu numaralarından gönderilmesi gerekmektedir.
 • Kampanyaya katılım SMS'leri KDV ve ÖİV dahil Türk Telekom aboneleri için 0,65 TL, Turkcell aboneleri için 0,65 TL, Vodafone aboneleri için 0,65 TL'dir.

KATILMAK İÇİN

İlk harcamadan önce KAZAN yazıp 3280'e SMS göndermeniz gerekmektedir.

KAMPANYA BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ

24 Mayıs – 27 Haziran

BONUS GEÇERLİLİK TARİHİ

01 – 10 Temmuz 2017

Afili Bonus kartınızla 05 Temmuz 2017 – 05 Ağustos 2017 tarihleri arasında MTV ödemelerinizi DenizBank Şubeleri, DenizBank İletişim Merkezi, AçıkDeniz İnternet Bankacılığı, ATM, MobilDeniz ve www.gib.gov.tr aracılığı ile yaparak ücretsiz 3 taksitten yararlanabilirsiniz.

Kampanya Koşulları:

 • Motorlu Taşıt Vergisi resmi son ödeme tarihi 31 Temmuz 2017 olup, DenizBank 3 taksit kampanyasının geçerli olduğu son tarih 05 Ağustos 2017'dir. 31 Temmuz'tan sonra ödeme yapan müşterilerimiz gecikme zammından etkilenecek ancak Afili Bonus 3 taksit kampanyasından faydalanabilecektir.
 • 05 Temmuz – 05 Ağustos 2017 tarihleri arasında Afili Bonus’la Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi www.gib.gov.tr' den, 4440800, DenizBank internet şubesi, mobil bankacılık,ATM ve DenizBank şubelerinden yapılan Motorlu Taşıtlar ödemelerine 3 taksit fırsatı sunulacaktır.
 • Kampanyaya Afili Bonus sanal kart dahildir.
 • DenizBank A.Ş. MERSIS No: 0292008449600341
 • Her türlü bilgi için 02123402121
 • DenizBank bireysel kredi kartınız üzerinden motorlu taşıtlar vergi ödemeleriniz için otomatik ödeme talimatınızı şubelerimizden , Açık Deniz internet bankacılığı ve 02123402121Afili İletişim hattı üzerinden verebilirsiniz.
 • AçıkDeniz kaydınız olmasa bile www.denizbank.com/acikdeniz 'den "Kartlı Giriş" butonuna tıkladıktan sonra, kart bilgileriniz ile AçıkDeniz'e giriş yaparak Motorlu Taşıtlar Vergisi ve Trafik Para Cezası ödemelerinizi yapabilirsiniz.
Okul alışverişlerinizi Afili Bonus’la yapın, 60TL bonus kazanın!
 
Bonus üye işyerlerindeki market, giyim, eğitim ve kırtasiye harcamalarınızda 100TL ve üzeri ilk iki alışverişe 5'er TL, üçüncü ve dördüncü alışverişe 10'ar TL, beşinci ve altıncı alışverişe 15'er TL, toplamda 60 TL bonus kazanabilirsiniz.
 
Kampanyaya katılmak için OKUL yazın 3280’e gönderin!
 
Kampanya Şartları:
Kampanyaya katılım için; harcamadan önce OKUL yazıp 3280'e sms göndermeniz gerekmektedir.
Aynı gün içerisinde yapılan işlemlerin sadece ilki kampanyaya dahildir.
Kampanya müşteri bazındadır ve bir müşteri kampanya bazında en fazla 60 TL bonus kazanabilir.
Farklı ürün kategorilerinde satış yapan sanal mağazalardan yapılacak işlemler kampanyaya dahil değildir.
Kampanyaya sanal kartlar, internetten yapılan harcamalar, MoTo (Mail order, Telephone order), temassız işlemler dahildir.
Kampanyaya düzenli ödeme talimatı, otomatik ödemeler, bonus kullanımları, fatura ödemeleri dahil değildir.
Kampanyaya sadece yurtiçinde yapılan harcamalar dahildir.
Kampanyaya peşin ve taksitli işlemler dahildir.
İşlemlerin Bonus özellikli postan geçmesi gerekmektedir.
Market sektöründe yapılan harcamalarda sadece tek ödemeli işlemler kampanyaya dahildir.
Kampanya dahilinde iade ve iptal işlemleri dikkate alınacaktır.
Tüm kartlar için kampanya katılım kısa mesajının DenizBank sistemine ulaşmasından sonraki işlemler dikkate alınır. Kampanyaya katılım SMS'leri KDV ve ÖİV dahil Turk Telekom aboneleri için 0,60 TL, Turkcell aboneleri için 0,65 TL, Vodafone aboneleri için 0,415 TL'dir.
Sanal kredi kartı ile kazanılacak bonuslar sanal kredi kartının bağlı olduğu asıl karta yüklenecektir.
Kampanyaya dahil olan sektörlerdeki üye işyerlerinin MCC kodlarının herhangi bir sebeple belirtilen sektörlere ait olmaması nedeniyle “kampanyadan faydalanamama hallerinden” DenizBank sorumlu değildir.
 
KAMPANYA BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ
25 Ağustos – 25 Eylül 2017
 
BONUS GEÇERLİLİK TARİHİ
02-12 Ekim 2017
Afili Bonus ile 30 Eylül’e kadar vereceğiniz 1 yeni fatura talimatınıza 25 TL, 3 yeni fatura talimatınıza 50 TL bonus!
 
Kampanyaya katılmak için FATURA yazın, 3280’e gönderin.
 
Kampanya Şartları:
 
01.09.2017- 30.09.2017 tarihleri arasında Afili Bonus ile Otomatik Fatura Ödeme talimatı veren müşterilerimiz bonus ile ödüllendirilecektir.
Kredi kartı ile verilen Cep Telefonu, Elektrik, Su, Doğalgaz, Ev Telefonu, İnternet ve Televizyon faturaları otomatik ödeme talimatları için geçerlidir.
Ödül kazanım için, SMS ile kampanyaya katılım yaparak Eylül ayı içerisinde kredi kartından otomatik ödeme talimatı başvurusunda bulunulmalıdır. Katılım için “FATURA” yazıp 3280'e SMS gönderilmesi gerekmektedir. Kampanya katılımınız, Denizbank tarafından kayıt olduğunuz bilgisinin verilmesinden sonra sağlanır. Kampanya koşullarını yerine getiren müşterilerimizin bonus yüklemesi gerçekleştirilecektir.
Kampanya kapsamında otomatik ödeme talimatı vereceğiniz 1 yeni fatura için 25 TL, 3 ve üzeri yeni fatura için 50 TL bonus puan kazanabilirsiniz. 2 veya 4 üzeri fatura talimatlarınız için ayrıca puan yüklemesi yapılmayacaktır.
Kampanya müşteri bazlıdır. Bir müşteri maksimum 50 TL bonus puan kazanabilir.
Bankamızın tüm banka kanallarından verilen talimatlar geçerli olacaktır.
Daha önce kredi kartından otomatik ödeme talimatı vermiş müşterilerin talimatlarını iptal edip, Eylül ayı içerisinde yeniden talimat vermesi durumunda kampanyaya katılım geçersiz sayılacaktır.
Kampanya boyunca verilen talimatlarda 01.03.2018 tarihine kadar geçerli olma ve 01.09.2017 – 01.03.2018 tarihleri arasında en az 1 tahsilat şartı aranacaktır. Kampanyadan ödül kazanıp, 6 ay içerisinde talimatınızı iptal etmeniz durumunda veya en az 1 tahsilat olmaması durumunda 18.04.2018 tarihinde ödül geri alınacaktır. Kredi kartında yeterli bonus bulunmaması durumunda karta borç yansıtılacaktır.
Kampanya kapsamında kazanılan puanlar 18.10.2017 tarihinde yüklenecek olup, 18.04.2018’e kadar geçerli olacaktır.
Kampanyaya, Tarım, İşletme, Business gibi ticari kartlar ve net kartlar dahil değildir.
DenizBank A.Ş. MERSIS No: 0292008449600341
DenizBank kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Katılım SMS'i ilgili operatörün 1 SMS maliyetidir.
DenizBank'tan kampanya ve fırsatlar ile ilgili bildirim almamak için almamak için IPTAL SMS yazıp 3280'e gönderin.

Fatura kampanyasında son fırsat! Afii Bonus kredi kartıyla 01 Kasım - 30 Kasım 2017 tarihleri arasında vereceğiniz 1 yeni fatura için 25 TL, 3 yeni fatura için 50 TL bonus puan kazanma fırsatı yakalayın! Katılmak için hemen FATURA yazıp 3280'e gönderin!

Detaylı Bilgi:

 • 01.11.2017- 30.11.2017 tarihleri arasında Kredi Kartı ile Otomatik Fatura Ödeme talimatı veren müşterilerimiz bonus ile ödüllendirilecektir.
 • Kampanya 1 Kasım 2017 itibariyle kredi kartında aktif Cep Telefonu, Elektrik, Su, Doğalgaz, Ev Telefonu, İnternet ve Televizyon fatura otomatik ödeme talimatı olmayan müşteriler için geçerlidir.
 • Ödül kazanım için SMS, MobilDeniz veya İnternet Bankacılığı üzerinden kampanyaya katılım yaparak Kasım ayı içerisinde kredi kartından otomatik ödeme talimatı başvurusunda bulunulmalıdır. Katılım için "FATURA" yazıp 3280'e SMS gönderilmesi gerekmektedir. Kampanya katılımınız, Denizbank tarafından kayıt olduğunuz bilgisinin verilmesinden sonra sağlanır. Kampanya koşullarını yerine getiren müşterilerimizin bonus yüklemesi gerçekleştirilecektir.
 • Kampanya kapsamında otomatik ödeme talimatı vereceğiniz 1 yeni fatura için 25 TL, 3 ve üzeri yeni fatura için 50 TL bonus puan kazanabilirsiniz. 2 veya 4 üzeri fatura talimatlarınız için ayrıca puan yüklemesi yapılmayacaktır.
 • Kampanya müşteri bazlıdır. Bir müşteri maksimum 50 TL bonus puan kazanabilir.
 • Bankamızın tüm banka kanallarından verilen talimatlar geçerli olacaktır.
 • Daha önce kredi kartından otomatik ödeme talimatı vermiş müşterilerin talimatlarını iptal edip, Kasım ayı içerisinde yeniden talimat vermesi durumunda kampanyaya katılım geçersiz sayılacaktır.
 • Kampanya boyunca verilen talimatlarda 01.05.2018 tarihine kadar geçerli olma ve 01.11.2017 – 31.04.2018 tarihleri arasında en az 1 tahsilat şartı aranacaktır. Kampanyadan ödül kazanıp, 6 ay içerisinde talimatınızı iptal etmeniz durumunda veya en az 1 kere tahsilat olmaması durumunda 19.06.2018 tarihinde ödül geri alınacaktır. Kredi kartında yeterli bonus bulunmaması durumunda karta borç yansıtılacaktır.
 • Kampanya kapsamında kazanılan puanlar 19.12.2017 tarihinde yüklenecek olup, 18.06.2018’e kadar geçerli olacaktır.
 • Kampanyaya Tarım, İşletme, Business gibi ticari kartlar ve net kartlar dahil değildir.
 • DenizBank A.Ş. MERSIS No: 0292008449600341
 • DenizBank kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
 • Katılım SMS'i ilgili operatörün 1 SMS maliyetidir.
 • DenizBank'tan kampanya ve fırsatlar ile ilgili bildirim almamak için almamak için IPTAL SMS yazıp 3280'e gönderin.

Belediye - Kamu hizmetleri alanında faaliyet gösteren işyerlerinde 100 TL ve üzeri peşin ödemelerde geçerlidir. Kampanyaya katılmak için ödeme yapmadan önce VERGI yazıp, 3280’e gönderin.

DİĞER BİLGİLER

 • Kampanyadan yararlanmak için müşterilerin ödeme yapmadan önce VERGI yazıp 3280’e sms göndermesi gerekmektedir.
 • Kampanya katılım SMS'lerinin DenizBank sisteminde bulunan cep telefonu numaralarından gönderilmesi gerekmektedir.
 • Kampanyaya katılmadan önce yapılan vergi ödemeleri kampanyaya dahil değildir.
 • Taksitli işlemler kampanyaya dahil değildir.
 • Kampanyaya katılan müşterilerin ödemeleri ücretsiz olarak 3 taksitte ekstrelerine yansıtılacaktır.
 • Kampanya belediyelerde bulunan tüm banka POS'larında yapılan işlemlerde geçerlidir.
 • Emlak vergisi ödemeleri müşterinin oturduğu ilçenin belediyesi tarafından tahsil edilmektedir. Bağlı bulunulan belediyenin internet sayfası varsa, bu internet sayfası üzerinden online olarak da ödeme yapılabilir.
 • Kampanyaya sanal POS ve sanal kart ile yapılan işlemler dahildir.
 • İşlemin yapıldığı tarihle ekstre kesim tarihi aynı ise ya da kısa mesaj ekstre kesim tarihinden sonra gönderilirse taksitlendirme yapılmayacaktır.
 • Tüzel müşterilerin tüm ticari kredi kartlarıyla kampanyaya dahil olabilmeleri için firma yetkilisinin banka sistemine kayıtlı telefon numarasından başvuru yapılması gerekmektedir.
 • Kampanyaya Deniz Bonus, DenizBank Bonus Business dahildir. Ptt Bonus ve Net Kart dahil değildir.
 • Kampanyaya katılım SMS'leri KDV ve ÖİV dahil Türk Telekom aboneleri için 0,60 TL, Turkcell aboneleri için 0,65 TL, Vodafone aboneleri için 0,415 TL'dir.

KATILMAK İÇİN

Ödeme yapmadan önce VERGİ yazıp 3280’e SMS göndermeniz gerekmektedir.

KAMPANYA BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ

1 Kasım – 30 Kasım 2017

Afili Bonus’la 30 Kasım’a kadar www.markafoni.com’dan yapacağınız 150 TL ve üzeri alışverişlerinizde anında 25 TL indirimden yararlanabilirsiniz.

Kampanya Detayları:

 • Kampanya Afili Bonus için geçerlidir.
 • Denizbank kampanya koşullarını değiştirme hakkına sahiptir.
 • 25 TL indirim 150 TL ve üzeri sepet tutarı üzerinden uygulanacaktır.
 • Afili Bonus kredi kartı numarası girildikten sonra sepet tutarında indirim otomatik olarak gözükecektir.
 • Satın alınan ürün veya hizmetle ilgili sorumluluk Markafoni'ye aittir.
 • Kampanya 30 Kasım 2017 tarihinde sona erecektir.

MTV ödemelerinizi 31 Ocak’a kadar DenizBank şubeleri, Afili İletişim Hattı (02123402121), AçıkDeniz İnternet Bankacılığı, ATM, MobilDeniz ve www.gib.gov.tr aracılığı ile yapabilirsiniz.

3 taksit fırsatı DenizKartım uygulamasından MTV kampanyasına katılan ilk 20.000 müşterimize özel sunulacaktır. İlk 20.000 müşterimizden sonraki müşterilerimizin harcamaları 2 taksite bölünecektir.

Detaylı Bilgi:

 • 08 Ocak – 31 Ocak 2018 tarihleri arasında Afili Bonus ile Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi www.gib.gov.tr' den, Afili İletişim Hattı (02123402121), AçıkDeniz İnternet Bankacılığı, MobilDeniz, ATM ve DenizBank şubelerinden yapılan Motorlu Taşıtlar ödemeleri 2 taksit ile gerçekleşecektir. 2 taksitle işlemin gerçekleşmesi için katılım yapılmasına gerek yoktur.
 • DenizKartım uygulamasından Motorlu Taşıtlar Vergi Kampanyasına katılan ilk 20.000 müşteriye özel 3 taksitlendirme imkanı sunulacaktır. 3 taksit imkanı katılımdan sonra yapılacak işlemlerde yukarıda belirtilen tüm kanallarda geçerli olacaktır. Katılım adedinin 20.000'e ulaşmasıyla 3 taksit için katılım alınmayacaktır.
 • Tarım, business ve işletme kart gibi ticari kartlar ile yapılan işlemler dahil değildir.
 • Kampanyaya sanal kartlar dahildir.
 • Kampanya tarihleri süresince peşin işlem yapılamayacaktır.
 • DenizBank A.Ş. MERSIS No: 0292008449600341
 • Afili Bonus kartınız üzerinden motorlu taşıtlar vergi ödemeleriniz için otomatik ödeme talimatınızı şubelerimizden, Açık Deniz internet bankacılığı ve 444 0 800 İletişim Merkezi üzerinden verebilirsiniz.
 • AçıkDeniz kaydınız olmasa bile www.denizbank.com/acikdeniz'den "Kartlı Giriş" butonuna tıkladıktan sonra, kart bilgileriniz ile AçıkDeniz'e giriş yaparak Motorlu Taşıtlar Vergisi ve Trafik Para Cezası ödemelerinizi yapabilirsiniz.
 • Deniz Kartım uygulamasını indirmek ve hakkında bilgi almak için tıklayınız.
Hemen Başvur