DenizBank A.Ş müşterilerinden, ilgili mevzuat çerçevesinde zorunlu olarak almasıgereken bilgiler yanında yalnızca, vermeyi hedeflediği en iyi hizmet ve ürünü sağlamakamacı ile gerekli olduğu düşündüğü bilgileri toplamaktadır.

Toplanan müşteri bilgilerinin gizliliği, güvenliği ve müşteri istekleri doğrultusundakullanılması DenizBank olarak bizim temel yaklaşımımızdır.

Müşteri bilgileri DenizBank içerisinde sağlanan güvenlik şartları içerisinde gizlidir ve DenizBank çalışanlarının ve görevlilerinin söz konusu müşteri bilgilerine erişimleri DenizBank Güvenlik Politikaları çerçevesinde düzenlenmiş olup; müşteri bilgileri mevzuatta belirtilen zorunluluk durumları haricinde hiç bir kişi ve kurum ile paylaşılamaz.

Dışarıdan alınan hizmetlerde, hizmet alınan kuruluşlarla imzalanan sözleşmelerde mutlaka müşteri bilgilerinin gizliliğine ait madde bulunmakta ve hizmet alınan kuruluşlar ve çalışanlarının DenizBank Güvenlik Politikaları çerçevesinde tesbit edilen gizlilik ve sır saklama kurallarına uymaları istenmektedir.

Müşteri Bilgileri sadece müşteri talepleri doğrultusunda diğer kurumlarla paylaşılabilir. Bankamız tarafından bilgilendirme yapılması istenmediği durumda 0850 222 0 800 Açıkdeniz Telefon Bankacılığı'na bu talebin iletilmesi yeterli olacaktır.

Müşteri, DenizBank internet ortamlarındaki bilgilerine erişmek için kendisini doğru biçimde sistemlerimize tanıtmak zorundadır. Buradaki sorumluluk tamamen müşteriye aittir.

DenizBank, ilgili mevzuat çerçevesinde müşteri bilgilerinin gizliliğini temin etmekkaydıyla, güveninize saygı duyduğu belirtir.

DenizBank Güvenlik Grubu

DenizBank A.Ş. (“Banka”) olarak, siz değerli müşterilerimizin güvenliğini göz önünde bulundurarak, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla, kişisel verilerle ilgili düzenlenen "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" hususunda sizi bilgilendirmek istiyoruz.

Amacımız; sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

Bankamıza iletmiş olduğunuz veya Bankamızın usül ve işlemleri çerçevesinde edinmiş olduğu her türlü kişisel veri ile biyometrik veri, sağlık verisi dahil her türlü özel nitelikli veriniz bakımından (“Veri”), 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) gereğince, Bankamız DenizBank A.Ş. Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgileri kanunda açıklandığı çerçevede; elde edebilecek, kaydedebilecek, depolayabilecek, muhafaza edebilecek, hizmetlerini devam ettirebilmek amacıyla güncelleyebilecek, değiştirebilecek, yeniden düzenleyebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, aktarabilecek, paylaşabilecek, sınıflandırabilecek, anonim hale getirebilecek ve kanunda sayılan diğer şekillerde işleyebilecektir.

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında, bankacılık, sigortacılık ve finans ürünleri ile ilgili hizmetlerinin verilebilmesi, ve acenta sıfatıyla sunulabilecekler de dahil olmak üzere bunlara dair işlemlerin yerine getirilmesi, yürütülmesi ve geliştirilebilmesi, bu hizmetlere ve ürünlere yönelik tanıtım, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinin yapılması, akdettiğiniz ve/veya akdettiğimiz sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi; istihbarat, bilgi araştırmaları ve kredibilite değerlemelerinin yapılması, planlama, istatistik, müşteri memnuniyeti çalışmaları, güvenliğin sağlanması, karaparanın aklamasının önlenmesi mevzuatına ve yurtiçi ve uluslararası mevzuata uyum; BDDK, TCMB, SPK, MASAK, TBB, GİB, Hazine Müsteşarlığı ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması, tarafınıza daha iyi ve güvenilir hizmet verilebilmesi, tarafınıza uygun hizmetler ve ürünler geliştirilmesi ve bunun kesintisiz olarak sürdürebilmesi amacıyla kişisel verileriniz işlenmektedir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi: Kişisel verileriniz, Bankamızın Genel Müdürlük birimleri, şubeleri, ATM’leri, kioskları, internet şubesi, çağrı merkezi, kamu kurum ve kuruluşları ile Banka’nın faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı taraflar, anlaşmalı kuruluşlar ve destek hizmeti kuruluşları vasıtasıyla ve benzeri diğer kanalları aracılığı ile, otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilmektedir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi/kuruluşlar: Kişisel Verileriniz; Bankamızın iştirakleri ve bunların alt kuruluşlarına; çalışanları, şirket görevlileri, hukuk, mali ve vergi danışmanları, denetçileri, Banka'nın faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı, işbirliği yaptığı danışman, kuruluş, taraflar ve KKB ve FINDEKS dahil destek hizmeti kuruluşları ve anlaşmalı kuruluşlara, Europay INT.SA, Moneygram, Mastercard INT.INC, Visa INT, JCB INT, Maestro, Electron, dahil uluslararası ya da yurtiçinde kurulu kartlı ödeme sistemleri kurum ve kuruluşları, BDDK, SPK, TCMB, MASAK, TBB, KOSGEB, GİB, Hazine Müsteşarlığı, SGK, gibi otoriteler, bakanlıklar, yargı mercileri gibi yetkili kamu kurum ve kuruluşlara, gerekli olması halinde muhabir banka ve yurtiçi/yurtdışı finansal kuruluşlar ve yurtiçi/yurtdışı üye işyerleri; Bankacılık Kanunu madde 73/4 dahil diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi, kurum ve kuruluşlar ile açık rızanızın bulunduğu diğer üçüncü kişilere; aktarılabilecektir.

Kanun’un 11. Maddesi Çerçevesinde Haklarınız; Bankamıza başvurarak; kişisel verilerinizin a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme, e) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve ğ) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Haklarınızın, düzenlemenin yürürlük tarihi olan 07.10.2016 tarihinden itibaren kullanılması mümkün olup, taleplerinizin yerine getirilmesini teminen Bankamızca yapılacak masrafları, KVKK’nın “Veri sorumlusuna başvuru” başlıklı 13. maddesinde belirtilen tarifeye göre tarafınızdan talep etme hakkımız saklıdır.

Rıza Gerektirmeyen Haller, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Maddesinin 2. fıkrası uyarınca, kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusu sıfatıyla Denizbank A.Ş.’nin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu olan Banka’nın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, Bankacılık Kanunu madde 73/4 hükümlerinde yer alan istisna hallerinde Banka’nın açık rıza almaksızın kişisel verileri işleyebilme hakkı mevcuttur, ve

Yayımlanan veya kamuya açıklanan ya da kanunlarda yer alan açıklık ilkesi uyarınca resmi sicillerde veya bilançolar ile faaliyet raporlarında yer alan veya kanunlardaki hükümler gereği kamunun aydınlatılması bakımından açıklamakla yükümlü olunan Veriler ile Banka tarafından tabi olduğu mevzuattan kaynaklanan kanuni yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için ve/veya yasal zorunluluklar nedeniyle ve/veya kanunlarda sırları talep edebilecek kişilere Verilerin aktarılması yükümlülüğünün yerine getirilmesi için yapılacak Veri açıklama, kullanım ve aktarımlarının Banka’nın sır saklama yükümlülüğüne tabi olmadığını ve bu Veriler için ayrıca bir muvafakatname alınmasına gerek kalmaksızın Banka’nın söz konusu Verileri ilgili kişilere açıklamaya, vermeye, işlemeye ve aktarmaya yetkilidir.

Kanundan Kaynaklanan Saklama Yükümlülüğümüz; 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 42. maddesi gereği ve Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Madde 17 hükmü uyarınca tarafınıza ait bilgi ve belgelerinizin bankamızca on yıl süre ile saklanması yasal zorunluluktur. Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etmeniz halinde, söz konusu 10 yıllık sürenin sonunda bu talebiniz yerine getirilebilecektir. Anılan sürelerin geçmesi halinde dahi; bankacılık hizmetlerinin iyileştirilebilmesi ve daha güvenli hale getirilmesi amacıyla verileriniz risk analizi dahil diğer bankacılık analizleri ve değerlendirmelerinin yapılabilmesi için bankamızın meşru menfaatleri doğrultusunda anonim hale getirilebilecektir. Yukarıda anılan kapsamda olmayan kişisel verileriniz talebiniz üzerine silinecektir.

Afili Hayat

Afili Bonus’la zirvede kayak keyfi sizleri bekliyor…

Kristal kar cenneti Erzurum Palandöken’in eşsiz pistlerinde sınırsız kayak keyfi yaşayabileceğiniz SWAY Hotel Palandöken’de Afili Bonus ayrıcalıkları;

 • Yıl boyunca konaklamalarda %15indirim
 • Günübirlik ziyaretlerde yapılacak ödemelerde %15 indirim
 • Konaklama ve günübirlik ziyaretler boyunca alınacak ekstralarda %15 indirim
 • SPA hizmetlerinde %15 indirim
 • Ski pass hizmetlerinde %15 indirim

Üstelik özel ışıklandırılmış pistlerde gece de kayak keyfini yaşayabilirsiniz.

*İndirim ayrıcalığı, SWAY Hotel’in 444 0409 no’lu rezervasyon numarası üzerinden ve SWAY Hotel içerisinde Afili Bonus kredi kartıyla yapılacak ödemelerde geçerlidir.
* Diğer kanallardan yapılan ödemeler indirim kapsamında değildir. Diğer kanallardan yapılan rezervasyonlar ve toplu konaklamalarda alınan indirimli fiyatlar için ayrıca bir kart indirimi yapılmayacaktır.
Başka kanallardan gelen müşteriler sadece konaklama sırasındaki ekstraları için Afili Bonus kredi kartı indirimi alabilecektir. Söz konusu indirimler başka indirimlerle birleştirilemez.
*DenizBank bu sayfada yer alan hizmet, kampanya ve indirimler kapsamında her türlü değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Afili Bonus’la BigChefs ’lerde %15 indirim!

Seçkin menüsüyle öne çıkan BigChefs ’in Türkiye’deki tüm restoranlarında geçerli %15 indirim ayrıcalığını aileniz ve sevdiklerinizle birlikte yaşayabilirsiniz.

www.bigchefs.com.tr/

Hizmet detayları hakkında bilgi almak için tıklayın.

 • İndirimden yararlanmak için harcamanın Afili Bonus ile işyerine ait DenizBank pos cihazı üzerinden yapılması gerekmektedir.
 • İndirim, DenizBank POS cihazı üzerinden ödeme yapıldığı anda otomatik olarak hesaplanır ve çekim yapılacak tutara yansır.
 • Afili Bonus kredi kartıyla en fazla 10 kişiye indirim yapılabilmektedir.
 • Hizmet, toplu satın alma vb. gibi ticari işlemlerde yapılan toplu ödemelerde indirim geçerli olmayacaktır.

İstanbul içerisinde bulunduğunuz yerden ayrılmadan vize başvuru işlemlerinizi Afili Bonus’a özel Vize Danışmanlık Hizmeti sayesinde gerçekleştirebilirsiniz.

Ücretsiz vize başvuru hizmetinden yararlanmak isteyen müşterilerimizin 02123402121’i aramaları gerekmektedir. Hizmetten sadece Afili Bonus kart sahipleri yararlanabilir.

Vize ücreti kart sahibi tarafından karşılanacaktır.

Kart sahiplerinin vize başvurusu için anlaşmalı şirket tarafından verilecek vize başvurusu hizmet bedeli her bir kart sahibi için yılda bir defaya mahsus olmak üzere karışlanacaktır.

İlgili hizmet Jules Verne firması tarafından sunulmaktadır. Hizmette meydana gelebilecek aksaklıklardan DenizBank’ın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

25.000 USD teminat limitli seyahat ferdi kaza sigortası Afili Bonus kartınızdan hediye.

Yurtdışı (Irak ve Afganistan hariç) veya yurtiçi seyahatlerinizde, seyahat bilet bedelinin en az %50’sini Afili Bonus kartınızla ödediğinizde, ferdi kaza sigortanız devreye girer. Uçak, otobüs, gemi, tren ile seyahat edilmesi durumlarında seyahat/otel konaklama bedelinin en az %50’sinin kredi kartınız ile ödenmiş olması gerekmektedir.

Ücretsiz ferdi kaza sigortası ile asıl ve ek kart sahiplerinin maruz kalacakları kazalar neticesindeki ölüm ve daimi maluliyet (sürekli tam sakatlık) halleri 25.000 USD'ye kadar teminat altına alınmaktadır. Ölüm halinde, sigortadan kanuni varisler yararlanmaktadır. Söz konusu kazanım, seyahatin ilk 90 günü içinde gerçekleşmiş olması ve hasar olduğu takdirde gerekli belgelerin 30 gün içerisinde iletilmesi gerekmektedir.

Ödenecek tazminat tutarı maksimum 25.000 USD ile sınırlıdır. (15-18 yaş çocuklar için 10.000 USD) Ferdi kaza sigortasından kart hamili ile birlikte seyahat eden eş ve 18 yaşına kadar (öğrenci ise 23 yaşına kadar) çocukları da yararlanır.

Afili Bonus kartınız ile gerçekleştirdiğiniz bilet harcamanızın ibrazını takiben adınıza düzenlenmiş olan Seyahat Ferdi Kaza Sertifikanız tarafınıza iletilecektir.

İstanbul İstanbul ve Sabiha Gökçen, Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes ve Antalya havalimanları iç ve dış hatlar terminallerinde, aracınızı ister valeye ister otoparka bırakın; ödemenizi Afili Bonus’la yapın ödemeizin %50 tutarında bonus kazanın!

Detaylı Bilgi:

 • Uygulama İstanbul Havalimanı-Sabiha Gökçen – Ankara Esenboğa – İzmir Adnan Menderes – Antalya havalimanlarında iç ve dış hat terminallerindeki tüm otoparklarda Afili Bonus’la yapılan otopark ödemeleri için geçerlidir.
 • İndirimler ödemenin yapılmasından sonraki ay içerisinde ilgili karta bonus oalrak yüklenecektir. %50 bonus kazanımı müşterinin yapmış olduğu ödeme üzerinden hem otopark hem de vale ücreti üzerinden hesaplanacaktır. Bir müşterinin kazanacağı bonus tutarı ilgili ay içerisinde 200 TL’den fazla olamayacaktır. Bonus kazanımından asıl kart sahibi ile birlikte sadece tek bir ek kart, sadece ay içerisindeki ilk işleminde yararlanabilecektir.
 • Hizmette meydana gelebilecek aksaklıklarda DenizBank’ın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 • 1 Ocak 2019 itibari ile havalimanı otopark-vale hizmetinden Afili Bonus kartını son bir ay içerisinde en az bir kez kullanmış ve son ekstre tutarı 4.000 TL üzerinde olan müşterilerimiz faydalanacaktır.

*Vale hizmeti, İstanbul, Ankara ve İzmir havalimanlarında bulunmaktadır.

Afili Bonus kartınızla Ankara Esenboğa Havalimanı dış hat uçuşlarda vaktinizi daha keyifli geçirebilirsiniz. Lounge’de uçuş saatinizi beklerken dergi ve günlük gazeteleri inceleyebilir, ikramların tadını çıkartırken internetten faydalanabilir, TV izleyebilirsiniz.

Ayrıcalıktan yararlanabilmek için tek yapmanız gereken girişte Afili Bonus kartınızı ibraz etmek.

01 Ocak 2019 itibari ile Ankara Esenboğa Havalimanı dış hatlarda bulunan lounge’den Afili Bonus kartını son bir ay içerisinde en az bir kez kullanmış ve son kesilen ekstre tutarı 4.000 TL ve üzerinde olan müşterilerimiz faydalanacaktır.

Hemen Başvur